Vpis v višje letnike

 

Vpis v višje letnike v študijskem letu 2016/2017 za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https://studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite od 22. 8. 2016 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati v Študentski referat FRI najkasneje do 30. 9. 2016.

 

Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 30. 9. 2016.
Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 16. 9. 2016.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na študijskih programih prve stopnje:
V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT.
V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti (60 KT) iz 1. letnika ter obveznosti v obsegu 53 KT iz 2. letnika.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje:
Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. 

 

Elektronski vpis v višje letnike študijskih programov UL FRI


 

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 1. V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. V primeru težav z identiteto se obrnite na ID portal za pomoč uporabnikom https://id.uni-lj.si, prijava napake.
 2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 3. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 4. Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Preberite kratke vsebine predmetov, ki so na voljo na spletnih straneh, lahko pa si pomagate tudi z informacijami na letošnji spletni učilnici, vendar bodite v tem primeru pozorni na spremembe in novosti v študijskih programih.
 5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, ko so v vašem predmetniku predmeti v skupnem obsegu 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete se morate oglasiti v Študentskem referatu z izpolnjeno prošnjo za vpis splošno izbirnega predmeta na drugi fakulteti.
 6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 7. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 8. Na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana priporočeno pošljite naslednje dokumentenatisnjen in podpisan vpisni list,
  • natisnjen in podpisan vpisni list,
  • študentsko izkaznico (študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno  pošiljko v nekaj dneh po uspešno zaključenem postopku vpisa),
  • izpolnjene obrazce, ki jih potrebujete za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo,
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom; pri plačilu natančno upoštevajte navedeno referenco). Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden,
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (velja samo za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se prvič vpisujejo v 2. letnik).
 9. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat FRI prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete čim prej, oziroma najkasneje do 23. 9. 2016. V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno po razporedu. S seboj obvezno prinesite potrdilo o plačani vpisnini.
 10. V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2016/2017 in študentsko izkaznico z novo nalepko ter potrjeno vlogo o subvencioniranem prevozu (v kolikor jo boste priložili ob oddaji podpisanega vpisnega lista).  
 11. Skrajni rok za vpis je 30. 9. 2016. Po tem datumu vpis ne bo več možen, oziroma bo možen le v izjemnih primerih na podlagi sklepa ustrezne komisije.
   

Vpis na fakulteti v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista


 
V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno v skladu z razporedom vpisa za študijsko leto 2016/2017. Vpis bo v računalniški učilnici R14. K vpisu obvezno prinesite: potrdilo o plačilu stroškov vpisa, podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (samo študenti, ki se prvič vpisujete v 2. letnik).
 

Vpis na fakulteti bo potekal po naslednjem razporedu:
 

DATUM
URA
LETNIK IN VRSTA ŠTUDIJA
petek,
12. 8. 2016
9.00-11.00 
1. letnik 1. stopnje BUN-RI, BUN-RM in BVS RI (1. prijava)
torek,
20. 9. 2016
9.00-11.00
Vpis v vse letnike 
torek,
27. 9. 2016
9.00-14.00
ZAMUDNIKI za vpis v vse letnike
 
NOVINCI:
1. letnik 1. stopnje BUN-RI, BVS-RI, BUN-RM (2. prijava)
1. letnik 1. stopnje VPIS TUJCEV
1. letnik 2. stopnje BM-RI, BM-PRI
1. letnik 3. stopnje BDR-RI     
četrtek,
29. 9. 2016 
9.00-11.00
REŠENE PROŠNJE - vpis v izjemnih primerih, podaljšanje statusa študenta
 
Legenda:
 • BVS-RI: visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN-RI: univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN-RM: interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
 • BM-RI: magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
 • BM-PRI: magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoško računalništvo in informatika
 • BDR-RI: doktorski študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika

 

Navodila za plačilo vpisnine


 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2016/2017:

 
STROŠKI VPISA V 1. LETNIK  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 32,00 €
STROŠKI VPISA V VIŠJI LETNIK ali PONOVNI VPIS V LETNIK  ali DODATNO LETO  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 24,00 €
Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentskemu referatu skupaj z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom.

Plačnik:
Ime in naslov študenta: Ime in naslov
Koda namena: STDY
Namen plačila: Vpisnina 2016/2017
Znesek: Vpisnina
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Prejemnik:
IBAN: SI56 0110 0603 0708 768 
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN
Ime in naslov prejemnika: UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
 
 

Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov


Prošnjo izpolnite v informacijskem sistemu STUDIS. Izpolnjeno prošnjo natisnete, podpišete in skupaj z obveznimi prilogami pošljete priporočeno najkasneje do 20. 9. 2016 (šteje datum poštnega žiga) na naslov: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.
 
Preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (v ta namen ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.
 
Rešene prošnje za ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov bodo objavljene v informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do četrtka, 29. 9. 2016. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal v četrtek, 29. 9. 2016 (glej razpored vpisa).
 
 

Vpis za ponavljalce vseh letnikov


Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 15. do 30. 9. 2016. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT) in vse obveznosti iz nižjih letnikov.
Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.
Študenti, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskih pravil FRI določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej.
Na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, se morate prijaviti preko študijskega informacijskega sistema, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika. Če boste vpisani kot ponavljalci, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati. O odobritvi/zavrnitvi opravljanja predmetov vnaprej boste obveščeni preko informacijskega sistema ob potrditvi vpisa.

 
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti


Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Prošnjo oddate preko študentskega informacijskega sistema STUDIS. 
Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. Prošnjo oddate v Študentski referat FRI, kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa in po potrebi uredili digitalno identiteto.
 

Menjave izbirnih predmetov in izpis iz predmeta

 
 
Skladno s 4. členom Študijskih pravil lahko študent tekom celotnega študija zamenja največ dva izbirna predmeta v svojem predmetniku. Menjava predmetov je možna ob začetku študijskega leta. V izjemnih primerih, na primer zaradi prekrivanja urnika, lahko študent zamenja predmet v svojem predmetniku tudi med študijskih letom, vendar najkasneje 14 dni po začetku izvajanja predmeta na podlagi odobrene prošnje. Prošnjo za zamenjavo izbirnega predmeta izpolnite v informacijskem sistemu STUDIS.
 
 

Potrdila o vpisu


V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata FRI k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2016/2017 in študentsko izkaznico z novo nalepko.
 
 

Študentska izkaznica


Študentsko izkaznico pošljite v Študentski referat FRI s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat FRI študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni.

Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru študent predloži v Študentski referat FRI prošnjo za izdajo nove izkaznice in priloži dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krije študent. Ob prejemu nove izkaznice je študent dolžan vrniti staro izkaznico. 

Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

 • ko študent zaključi študij,
 • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
 • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
 • s smrtjo študenta,
 • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena Pravilnika o študentski izkaznici (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …)

Takoj ob nastanku primerov iz 1., 2. in 3. alineje mora študent izkaznico izročiti Študentskemu referatu FRI v uničenje.

nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) traja od 6. februarja do 3. marca 2017. Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku.

 

Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 15. septembra 2017.

 

Vpisna mesta za vpis v višji letnik visokošolski zavodi določijo posebej in so navedena v razpisu.

 

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 8. marca 2017 oziroma 20. septembra 2017.

 

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

 • ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi) ali
 • v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

 

Informacije za kandidate s tujo listino o izobraževanju, s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis, so v točki VIII.

 
 

Obvestilo glede oddaje študentskih prošenj 


Vnos študentskih prošenj poteka preko študentskega informacijskega sistema STUDIS. S tem je študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje. 
Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani.