Vpis v višje letnike

 

Vpis v višje letnike v študijskem letu 2018/2019 za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite predvidoma od 20. 8. 2018 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Celotno vpisno dokumentacijo je potrebno poslati v Študentski referat FRI najkasneje do 28. 9. 2018.

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode na študijskih programih prve stopnje je od 1. do 17. 9. 2018.  

Prijavni rok za vpis v drugi letnik za nove kandidate na študijskih programih druge stopnje je do 31. 8. 2018. 

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na študijskih programih prve stopnje:

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT.

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika (60 KT) ter obveznosti v obsegu 53 KT iz 2. letnika.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje:

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti vse obveznosti 1. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika:

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno samo enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Elektronski vpis v višje letnike študijskih programov UL FRI


 

Za vpis sledite naslednjim korakom:

 1. V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.
 2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 3. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 4. Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili na vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov v skladu z izbirnimi pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete kratke vsebine predmetov, ki so na voljo v Učnih načrtih predmetov 2018/2019 na spletnih strani: https://www.fri.uni-lj.si/sl/studij, lahko pa si pomagate tudi z informacijami na spletni učilnici 2017/2018. 
 5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, mora vaš predmetnik obsegati 60 KT (v primeru, da boste izbrali več predmetov in presegli 60 KT, boste morali za uspešen zaključek študija opraviti vse predmete v vašem predmetniku). Vpisni postopek nadaljujte s klikom na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru izbire splošno izbirnega predmeta druge fakultete morate v Študentski referat FRI skupaj z vpisnim listom poslati izpolnjeno prošnjo za vpis splošno izbirnega predmeta na drugi fakulteti skupaj s priloženim učnim načrtom tega predmeta.
 6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete (v primeru, da izpolnjujete vpisni list za ponavljanje letnika, se vam bodo izpisali vsi predmeti letnika ponavljanja, tudi tisti, ki ste jih že opravili). Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 7. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Na naslednji strani izberite tisk vpisnega lista, ga natisnite, preglejte in obvezno podpišite. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem listu ne bo veljaven!
 8. Na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana priporočeno pošljite naslednje dokumente:
  • natisnjen in podpisan vpisni list,
  • študentsko izkaznico (študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni po uspešno zaključenem postopku vpisa),
  • izpolnjene obrazce, ki jih potrebujete za različne vrste javnega prevoza in jih dobite pri podjetjih, ki prevoz izvajajo,
  • fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine (univerzalni plačilni nalog – UPN izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom; pri plačilu natančno upoštevajte navedeno referenco) oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista. Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden;
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (velja samo za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se prvič vpisujejo v 2. letnik).
 9. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. Zaradi postopka pošiljanja dokumentacije, preverjanja vaših podatkov v eVŠ sistemu Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da nam vašo vpisno dokumentacijo posredujete čim prej, oziroma NAJKASNEJE DO 25. 9. 2018. V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno (glejte razpored za »Vpis na fakulteti«). S seboj obvezno prinesite potrdilo o plačani vpisnini.
 10. V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2018/2019 in študentsko izkaznico z novo nalepko ter potrjeno vlogo o subvencioniranem prevozu (v kolikor jo boste priložili ob oddaji podpisanega vpisnega lista). 
 11. Skrajni rok za vpis je 28. 9. 2018. Po tem datumu vpis ne bo več možen, oziroma bo možen le v izjemnih primerih na podlagi sklepa ustrezne komisije.

 

Vpis na fakulteti v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista


 

V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa lahko vnos podatkov oziroma vpis opravite tudi na fakulteti osebno v skladu z razporedom vpisa za študijsko leto 2018/2019. Vpis bo v računalniški učilnici R14. K vpisu obvezno prinesite: potrdilo o plačilu stroškov vpisa, podpisan vpisni list, študentsko izkaznico, potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (samo študenti, ki se prvič vpisujete v 2. letnik).

Vpis na fakulteti bo potekal po naslednjem razporedu:
 

DATUM
URA
LETNIK IN VRSTA ŠTUDIJA
četrtek,
9. 8. 2018
9.00-11.00 
1. letnik 1. stopnje BUN-RI, BUN-RM in BVS-RI (1. prijava)
torek,
18. 9. 2018
9.00-11.00
Vpis v vse letnike 
torek,
25. 9. 2018
9.00-14.00

ZAMUDNIKI za vpis v vse letnike

NOVINCI:
1. letnik  1. stopnje  BUN-RI, BVS-RI, BUN-RM (2. prijava)
1. letnik 1. stopnje  VPIS TUJCEV 
1. letnik 2. stopnje  BM-RI, BM-PRI, BM-MM
1. letnik 3. stopnje  BDR-RI

četrtek,
27. 9. 2018 
9.00-11.00
REŠENE PROŠNJE - vpis v izjemnih primerih, podaljšanje statusa študenta
 
Legenda:
 • BVS-RI visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN-RI   univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
 • BUN RM interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
 • BM-RI  magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
 • BM-PRI magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoško računalništvo in informatika
 • BM-MM magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija
 • BDR-RI doktorski študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika
   

Navodila za plačilo vpisnine


 

Po ceniku Univerze v Ljubljani znaša vpisnina za študijsko leto 2018/2019:

 
STROŠKI VPISA V 1. LETNIK  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 32,00 €
STROŠKI VPISA V VIŠJI LETNIK ali PONOVNI VPIS V LETNIK  ali DODATNO LETO  
Vpisnina in prispevek za dejavnost Študentskega sveta 24,00 €

Univerzalni plačilni nalog (UPN) izpolnite po vzorcu, ki se vam natisne skupaj z vpisnim listom v študijskem informacijskem sistemu STUDIS in natančno upoštevajte navedeno referenco. Prosimo vas, da podatke o referenci izpolnite natančno, saj sicer sistem vašega plačila ne bo evidentiral! Kopijo potrdila o plačilu vpisnine posredujte Študentskemu referatu skupaj z natisnjenim in  podpisanim vpisnim listom oziroma ga v elektronski obliki priložite v sistem STUDIS ob izpolnjevanju vpisnega lista.

 

Plačnik:

Ime in naslov študenta: Ime in naslov
Koda namena: STDY
Namen plačila: Vpisnina 2018/2019
Znesek: Vpisnina
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

 

Prejemnik:
IBAN: SI56 0110 0603 0708 768
Referenca: Navedena na natisnjenem vzorcu UPN
Ime in naslov prejemnika: UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana 

 
 

Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov


Prošnjo izpolnite in z obveznimi prilogami oddajte v informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do 20. 9. 2018. V kolikor vloge ne morete oddati elektronsko, jo lahko do omenjenega datuma dostavite osebno v Študentski referat FRI. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

Pred oddajo prošnje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

Rešene prošnje za ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov bodo objavljene v študijskem informacijskem sistemu STUDIS najkasneje do četrtka, 27. 9. 2018. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal v četrtek, 27. 9. 2018 (glej razpored vpisa).

 
 

Vpis za ponavljalce vseh letnikov


Vpis za ponavljalce vseh letnikov bo odprt od 14. do 28. 9. 2018. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT) in vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskih pravil FRI določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej.

Študenti študijskih programov BUN-RI, BVS-R IN BM-RI se morate na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, prijaviti preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika. Študenti študijskega programa BUN-RM morate za predmete, ki jih nameravate opravljati naprej, oddati individualno prošnjo po elektronski pošti na naslov Študentskega referata: studinfo@fri.uni-lj.si- Če boste vpisani kot ponavljavci, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati. O odobritvi/zavrnitvi opravljanja predmetov vnaprej boste obveščeni preko študijskega informacijskega sistema STUDIS ob potrditvi vpisa.

 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti


Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Prošnjo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.

Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. Prošnjo pošljete po pošti v Študentski referat , kjer vam bodo dodelili pravico do vpisa v študijski informacijski sistem STUDIS in po potrebi uredili digitalno identiteto.  

 

Menjave izbirnih predmetov in izpis iz predmeta

 
Tekom študija na študijskem programu lahko študent zamenja izbirne predmete samo v izrednih primerih (npr. zaradi prekrivanja urnika ali neizvajanja predmeta). Menjave izbirnih predmetov so možne samo v prvih 14 dneh po začetku izvajanja predmeta na podlagi utemeljene vloge, ki jo oddate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS in jo obravnava prodekan za pedagoško dejavnost. 

 

Potrdila o vpisu


V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni prejeli šest potrdil o vpisu za študijsko leto 2018/2019 in ostalo dokumentacijo.
 
 

Študentska izkaznica


Študentsko izkaznico pošljite v Študentski referat  s priporočeno pošto skupaj s podpisanim vpisnim listom. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat  študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto na naslov za pošiljanje v roku sedmih dni.

 

Študent mora zaprositi za novo izkaznico, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru študent pošlje v Študentski referat  prošnjo za izdajo nove izkaznice in priloži dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krije študent. Ob prejemu nove izkaznice je študent dolžan vrniti staro izkaznico.

 

nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je od 1. do 17. septembra 2018Kandidati za vpis po merilih za prehode oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis po merilih za prehode.

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, potem mora priporočeno po pošti na naslov Fakulteta za računalništvo in informatika, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, poslati priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 22. septembra 2018.

Če se kandidat prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila, mora obrazec prijave za vpis izpolniti elektronsko v portalu eVŠ in ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa priporočeno poslati na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko, Študentski referat, Večna pot 113, 1000 Ljubljana. Priporočena pošta mora biti oddana najkasneje do 22. septembra 2018.

 

V skladu z razpisom za nadaljevanje študija po merilih za prehode Fakulteta za računalništvo in informatiko omogoča vpis v tretji letnik rednega študija za študente starih študijskih programov, ki so že izkoristili vse možnosti rednega vpisa in lahko študij zaključijo samo s prehodom v 3. letnik na bolonjskih študijskih programih prve stopnje. Pogoji za prepis v tretji letnik študija prvostopenjskih študijskih programov so vse opravljene obveznosti prvega letnika (60 KT) in vsaj 53 KT opravljenih obveznosti iz drugega letnika starih študijskih programov.

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Dne 7. 7. 2017 je  UO UL FRI sprejel sklep, da se študentom starih programov (UNI-RI, VSŠ-RI, IŠRM), ki so bili prevedeni na bolonjski študijski program (BUN-RI, BVS-RI in BUN-RM) in se bodo vpisali v 3. letnik rednega študija, namesto celotne šolnine v znesku 5.500,00 €  obračuna le njen sorazmeren delež glede na število predmetov, ki jih mora študent po prevedbi v 3. letnik še opraviti, ter strošek diplomskega dela z zagovorom (509,00 € za BVS-RI in 637,40 € za BUN-RI in BUN-RM).

 

V primeru, če izračunani stroški iz prejšnjega odstavka presegajo ceno šolnine (5.500,00 €), se v skladu s 16. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (v nadaljevanju Pravilnika) študentu obračuna zanj bolj ugodna rešitev, torej celotna cena šolnine.

 

Stroški študenta za opravljanje posameznega predmeta (cena vključuje stroške laboratorijskih vaj in brezplačno opravljanje do treh izpitnih rokov v študijskem letu vpisa) se skladno s Pravilnikom vrednotijo sorazmerno s številom kreditnih točk predmeta in znašajo:

 • 275 € za predmete, ovrednotene s 3 KT (splošno izbirni predmeti),
 • 366,67 € za predmete, ovrednotene s 4 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
 • 458,33 € za predmete, ovrednotene s 5 KT (predmeti FMF na BUN-RM),
 • 550 € za predmete, ovrednotene s 6 KT (večina predmetov FRI),
 • 641,67 € za predmete, ovrednotene s 7 KT (predmeti FMF na BUN-RM).

Študentom starih predbolonjskih programov, ki so bili prevedeni v 3. letnik izrednega študija bolonjskega študijskega programa BUN-RM in se jim bo šolnina obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se ne obračunajo stroški opravljanja naslednjega predmeta:

 • 63282 Diplomski seminar (vrednost 4 KT)

Navedena obveznost se ne izvaja kot predmet s predavanji, vajami in izpitom, temveč predstavljata le obseg KT, ki jih študent pridobi z izdelavo zaključnega dela. V kolikor se bo šolnina študentom obračunala v sorazmernem deležu glede na neopravljen delež kreditnih točk, se jim bodo stroški diplomskega dela z zagovorom že obračunali v skladu s Cenikom UL (637,40 €), zato dodatno zaračunavanje istih obveznosti ni smiselno.

V primeru da se bo študentu šolnina zaračunala v celotnem znesku (5.500,00€), so stroški diplomskega dela z zagovorom v to ceno že vključeni.

Celotna šolnina za letnik mora biti poravnana pred vpisom.

 

Obvestilo glede oddaje študentskih prošenj 


Vnos študentskih prošenj  poteka preko študijskega informacijskega sistema STUDIS od 14. do 20. 9. 2018.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje.

Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani fakultete.