Interdisciplinarni doktorski študijski program je skupen projekt petih fakultet Univerze v Ljubljani: Biotehniške fakultete (koordinatorice programa), Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo ter Zdravstvene fakultete. Bioznanosti je štirileten doktorski program tretje bolonjske stopnje, na katerem se kandidati usposabljajo na tradicionalnih, že uveljavljenih temeljnih in aplikativnih znanstvenih smereh, ali pa se odločijo za nova znanstvena področja, ki jih narekuje razvoj novih tehnologij in potreb v družbi.
4 leta
8 semestrov
240
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • doktor znanosti z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini
 • doktorica znanosti z navedbo znanstvenega področja na doktorski listini
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti se lahko vpiše kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje.

 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.

 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

 • študijski program za pridobitev specializacije , ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

  Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:

Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20.

Izračun povprečne ocene:

Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004 ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija.

 

2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade

a)  Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki)

b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki

c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki

d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki)

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj programa je usposobiti doktoranda za znanstveno delo na področjih temeljnih in aplikativnih ved o življenju, ki bo sposoben razvijati nova znanja v okviru akademske raziskovalne kariere ali prenesti znanja v vsakdanjo prakso. Doktorand se bo na nekaterih znanstvenih področjih srečal z interdisciplinarnim pristopom v povezavi s tehniškimi, družboslovnimi in humanističnimi vedami. Doktorandi imajo možnost usposabljati se na tradicionalnih, že uveljavljenih znanstvenih smereh, ali pa na novejših oz. novih znanstvenih področjih (znanosti o celici, nanoznanosti, bioinformatika, tehniški sistemi v biotehniki, bioinženiring v zdravstvu).

Cilj programa je, da bi doktorski študenti na vseh znanstvenih področjih programa pridobili poglobljeno razumevanje njihovega širšega in ožjega področja raziskovanja.

Splošne kompetence

Doktorand bo po zaključku študija usposobljen za kreativno znanstveno razmišljanje in reševanje znanstvenih problemov s področja znanosti o življenju. Usposobljen bo za sodelovanje pri reševanju zahtevnih problemov, ki zahtevajo interdisciplinaren pristop in pri prenosu znanja in novih rešitev v vsakdanjo prakso. Sposoben bo pridobivati in voditi ali koordinirati znanstveno raziskovalne projekte in bo svoje rezultate znal predstaviti širši javnosti. Kandidat bo sposoben komunikacije s strokovnjaki z drugih področij znotraj bioznanosti kot tudi s strokovnjaki iz drugih znanstvenih smeri.

Več
 • Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, z neformalnim ali z izkustvenim učenjem pred vpisom v program se priznavajo pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnostih, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, v skladu s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, odloča Programski svet študijskega programa.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti so opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika študija, v katere so zajeti:

 • vsi opravljeni izpiti 1. in 2. letnika doktorskega študija,
 • opravljeno individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu 70 KT,
 • pred vpisom v 3. letnik uspešno predstavljena tema doktorske disertacije ter potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme in naslova doktorske disertacije na senatu članice UL.

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik so opravljene vse obveznosti prvih treh letnikov in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.

 

 • Načini ocenjevanja

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 5–10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 do 10. Delnih izpitov pri predmetih ni. Ocene so enojne. Po programu bodo izpiti pisni ali ustni, ocena pa je lahko v celoti pridobljena tudi s seminarskimi nalogami ali projekti.

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti je zasnovan tako, da omogoča domačo in mednarodno izmenjavo na vseh ravneh izvedbe programa, od raziskovalnega in eksperimentalnega dela do izmenjave predmetov primerljivih programov drugih univerz na podlagi mednarodnih pogodb in bilateralnih dogovorov. Mednarodna izmenjava je mogoča tudi preko sodelovanja gostujočih profesorjev na članicah izvajalkah študija in sodelovanja v programih mobilnosti za študente (Ceepus in drugih). Program je odprt tudi za tuje študente. Sodelovanje z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v tujini poteka v okviru znanstveno raziskovalnih projektov, s sodelovanjem tujih profesorjev pri posameznih predmetih, (so)mentorstvih in sodelovanju pri ocenjevanju in zagovorih doktorskih disertacij.

Izvajalke programa sodelujejo s številnimi tujimi univerzami, s katerimi imajo sklenjene sporazume o sodelovanju. O primerljivosti kvalitete predmetov programov drugih univerz odloča pristojna komisija. Mednarodna izmenjava poteka na podlagi mednarodnih pogodb in dogovorov, podpisanih s strani Univerze v Ljubljani in njenih članic.

 

Doktorand si v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem področja lahko v 1. in 2. letniku izbere skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL, primerljivih programov drugih slovenskih in tujih univerz ter iz predmetov, ki jih bo razpisala Univerza v Ljubljani in bodo omogočala osvajanje posebnih znanj in spretnosti (generični predmeti). Spodbuja se tudi udeležba doktoranda na mednarodnih tečajih in poletnih šolah, ki imajo programe kreditno ovrednotene in se zaključijo s preverjanjem znanja. Izjemoma lahko doktorand po dogovoru z mentorjem in soglasjem koordinatorja področja izbere tudi več vsebin iz drugih študijskih programov.

 

Študent zaprosi za priznanje izpita, ki ga bo opravil v tujini v okviru mednarodnih izmenjav, na naslednji način:

1. Doktorski študent, ki odhaja na izmenjavo v tujino v okviru mednarodnih izmenjav (Erasmus+, CEEPUS, NFM ...), pred odhodom v tujino skupaj z mentorjem oblikuje prošnjo. V prošnji študent navede, katere predmete iz nabora predmetov študija na tuji univerze bi rad zamenjal za predmete iz nabora »Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti«. Priloži tudi obrazec »Learning agreement for studies«. Mentor je sopodpisnik prošnje. Prošnjo in obrazec študent pošlje v Referat za študij 3. stopnje BF, ki potrdi prejem in ju posreduje koordinatorju znanstvenega področja, na katerega je študent vpisan.

2. Koordinator znanstvenega področja prošnjo in obrazec »Learning agreement for studies« pregleda in Programskemu svetu Bioznanosti predlaga potrditev/zavrnitev predloga.

3. Po pozitivni obravnavi na PS Bioznanosti koordinator znanstvenega področja študentu podpiše obrazec »Learning agreement for studies«. Kopijo podpisanega in žigosanega obrazca študent pošlje v Službo za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje BF.

4. S podpisom obrazca »Learning agreement for studies« se študijske obveznosti, ki jih bo študent opravil v okviru programov mednarodnih izmenjav, priznajo tudi na doktorskem študiju Bioznanosti.

5. Študent mora po opravljenih obveznostih na tuji univerzi pridobiti uradni dokument o uspešnem zaključku usposabljanja oz . Transcript of records (npr . o uspešno opravljenem izpitu), ki vsebuje številčno oceno (v %). Mentor predlaga številčno oceno, skladno z ocenjevalno lestvico in Statutom UL, ki se nato študentu vpiše v elektronski indeks. Kopijo Transcript of records, kopijo potrdila o priznanih izpitih in kopijo potrdila o opravljeni izmenjavi študent pošlje v Službo za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje BF.

 

Če študent odda prošnjo tik po zadnji redni seji PS Bioznanosti, sklep pa potrebuje pred prvo naslednjo redno sejo, se njegova prošnja obravnava na dopisni seji PS Bioznanosti (v vmesnem obdobju med rednima sejama). Koordinatorji znanstvenih področij na doktorskem študiju Bioznanosti so tudi koordinatorji za izmenjalne študente na 3. stopnji, ki prihajajo na izmenjavo v Slovenijo in izberejo predmete iz doktorskega programa Bioznanosti.

Več
 • Možnosti zaposlitve doktorandov

Na vseh področjih je poudarjen razvoj temeljnih znanj in prenos le-teh v prakso. Tako pri študiju kot individualnem raziskovalnem delu poudarjamo mednarodno sodelovanje in sodelovanje z uporabniki. Možnosti zaposlitve doktorandov so na izobraževalnih inštitucijah, v javnih službah, živinorejskih raziskovalnih, razvojnih in strokovnih inštitutih, specializiranih svetovalnih službah in razvojnih oddelkih kmetijskih, živilskih in farmacevtskih podjetij.

 • ZBORNIKI