DEKAN IN PRODEKANI

 

Fakulteto vodi in zastopa dekan, pri čemer mu pomagajo prodekani in tajnik fakultete.

Dekanja

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
t: 01 479 8101

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Gašper Fijavž

t: 01 479 8201

Prodekan za raziskovalno dejavnost

doc. dr. Tomaž Curk
t: 01 479 8229

Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost

Prodekan za gospodarske zadeve

prof. dr. Peter Peer

t: 01 479 8248

Tajnik fakultete

Nives Macerl
t: 01 479 8113

 

SENAT 

 

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih z raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega področja dela ter predlaga Senatu Univerze v Ljubljani sprejem ustreznih sklepov.

Senat Fakultete za računalništvo in informatiko ima 15 članov, pri čemer je 12 izvoljenih izmed visokošolskih učiteljev, 3 člane izvoli Študentski svet FRI. Prodekani, če niso izvoljeni v senat, niso člani senata, vendar prisostvujejo na sejah.

 

Člani Senata FRI:

Prodekani, če niso izvoljeni v senat, niso člani senata, vendar prisostvujejo na sejah.

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih iz raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega področja dela ter predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov.

 

V skladu s pravilnikom Senat FRI imenuje stalne komisije ter druga delovna telesa.  

 

AKADEMSKI ZBOR

 

Akademski zbor voli člane senata članice in predlaga senatu kandidate za dekana, obravnava poročila dekana o delu članice ter daje predloge in pobude senatu. Sestane se najmanj enkrat letno.

 

Akademski zbor sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Predstavnike študentov v akademski zbor voli študentski svet, njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh članov akademskega zbora.

 

Predsednik: prof. dr. Borut Robič

Podpredsednica: prof. dr. Nežka Mramor Kosta

 

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor skrbi za materialno poslovanje fakultete, kadar fakulteta v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun opravlja izobraževalne, raziskovalne, umetniške, razvojne, strokovne ter svetovalne dejavnosti, ki niso del izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

 

Upravni odbor ima 5 članov iz vrst visokošolskih učiteljev. Pri njegovem delu sodelujejo tudi dekan, tajnik in pomočnik tajnika za računovodske in finančne zadeve ter predstavnik Študentskega sveta FRI, a brez pravice glasovanja.

 

Člani upravnega odbora

 

 

ŠTUDENTSKI SVET FRI

 

Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko je neodvisen organ študentov FRI in je edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov. 

 

ŠSFRI je splavil novo spletno stran: http://svet.fri.uni-lj.si. Na njej lahko najdete zbranih ogromno zanimivih in koristnih informacij v zvezi s študijem.

 

Člani Študentskega sveta FRI

  • Arne Simonič, predsednik
  • Gašper Hüll, podpredsednik