Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Fakultete za upravo in Fakultete za računalništvo in informatiko Upravna informatika omogoča študentom pridobitev kombinacije interdisciplinarnih znanj s področja upravnih in informacijskih znanosti. S tako kombinacijo znanj bi študenti imeli ustrezne kompetence za poglobljeno razumevanje procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta, njihovo kritično analizo in razvoj informacijskih rešitev, ki bi bili osnova za njihovo boljše izvajanje. Diplomanti programa bodo sposobni razvijati in vzdrževati celovite informacijske rešitve, tako informacijske sisteme kot tudi potrebno strojno in programsko opremo. Študijski program bo tako izobraževal sodobne strokovnjake s področja upravne informatike, ki se bodo sposobni vključiti v delo na področju javne uprave, javnega sektorja ali v gospodarstvu tako doma, kakor tudi v Evropski uniji.
 
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir upravne informatike (UN)
 • diplomirana inženirka upravne infomatike (UN)
 • Predmetnik

Predmetnik VS-RI

 

 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
 • uspeh pri predmetu splošne mature: 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 40 % točk.
Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Cilj študijskega programa je poleg tega tudi, da bo študentom ponujal večjo izbirnost vsebin iz področij, ki jih pokrivata obe fakulteti. Mobilnost študentov, ki se bodo med študijem vključevali v različni akademski okolji bo jamčil večjo kvaliteto študija, saj si bosta obe fakulteti prizadevali za čim višjo kakovost študijskega programa. Prav mobilnost in skupno delo študentov in učiteljev partnerskih fakultet vnaša v skupni študijski program interdisciplinarno dimenzijo in s tem dviga vrednost rezultatov pedagoškega in razvojno-raziskovalnega dela ter povečuje zaposljivost diplomantov.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Sposobnost kritičnega, analitičnega in povezovalnega mišljenja.
 • Sposobnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov in problemov na področjih informatike ter upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
 • Sposobnost iskanja strokovnih virov in kritične presoje pridobljenih informacij.
 • Sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj, raziskovanja in prenosa raziskovalnih rezultatov in spoznanj v prakso.
 • Vodstvene in organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja ali delovanja v okviru interdisciplinarnih strokovnih skupin.
 • Sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.
 • Sposobnost samorefleksije ter razvijanja profesionalne odgovornosti in etičnosti.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • Sposobnost povezovanja, prenašanja in razvoja znanj s področij informatike, uprave, prava, organizacije, menedžmenta, ekonomije in računalništva.
 • Razumevanje in sposobnost analitične presoje na področjih organizacije, menedžmenta in javnih financ.
 • Razumevanje in sposobnost kritične analize upravno-pravne ureditve in prakse v slovenskem in evropskem prostoru.
 • Sposobnost prepoznavanja, analize in reševanja problemov na področjih upravljanja v javnem in zasebnem sektorju.
 • Sposobnost analize, načrtovanja, razvoja in prenove informacijskih sistemov in informatizacije poslovnih procesov.
 • Temeljna usposobljenost na področju računalništva in informatike, ki obsega osnovna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene za področji računalništva in informatike.
 • Razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na področje upravljanja v javnem in zasebnem sektorju in druga relevantna strokovna področja.
 • Sposobnost samostojnega opravljanja manj zahtevnih in zahtevnih razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter samostojnega reševanja posameznih dobro definiranih nalog na področju računalništva in informatike.
 • Temeljna usposobljenost na področjih upravnih in informacijskih znanosti, ki omogoča nadaljevanje študija na ustreznih programih druge stopnje.
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Pri priznavanju znanja in spretnosti na študijskem programu Upravna informatika se bodo upoštevala tudi znanja in spretnosti, ki jih študenti pridobijo pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali programov za izpopolnjevanje. Znanja, ki jih študenti pridobijo v formalnih oblikah izobraževanja na prvi stopnji in, ki jih izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, se bodo ovrednotila po sistemu ECTS. Posamezne vloge za priznanja znanja in spretnosti pridobljene pred vpisom bo obravnavala in o tem sklepala Komisija za dodiplomski študij Fakultete za upravo v sodelovanju z skrbniki programov na obeh članicah ter po potrebi z nosilci predmetov: v skladu z merili za priznanje neformalno pridobljenega izobraževanja, ki jih sprejme Univerza v Ljubljani.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

- vpis v 2. letnik: 52 KT,

- vpis v 3. letnik: 112 KT, od tega 60 KT iz obveznosti 1. letnika

Pogoji za ponavljanje letnika

Skladno s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani lahko študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, v času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.

Ponovni vpis v 1. letnik

Študent, ki ni opravil obveznosti za vpis v 2. letnik, lahko enkrat ponavlja letnik, če:

- je opravil obveznosti 1. letnika v obsegu 30 KT,

- je bil vpisan v 1. letnik v tekočem študijskem letu,

- še ni bil vpisan v noben drug dodiplomski študijski program.

Ponovni vpis v 2. letnik

Študent, ki ni opravil obveznosti za vpis v 3. letnik, lahko enkrat ponavlja letnik, če:

- je opravil obveznosti 1. letnika v obsegu 52 KT,

- je opravil obveznosti 2. letnika v obsegu 30 KT,

- je bil vpisan v 2. letnik v tekočem študijskem letu,

- še ni bil vpisan v noben drug dodiplomski študijski program.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje skupnega študijskega programa bo moral študent oziroma študentka opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 168 ECTS ter uspešno izdelati in opraviti javni zagovor diplomskega dela v obsegu 12 ECTS.

 • Pogoji za prehajanje med programi

Skladno z določbami 6. člena Meril za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) so možni prehodi med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik.
Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja.

 • Načini ocenjevanja

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

Študentje imajo vpogled v vsak pisni izdelek v času pogovornih ur pedagoga in s tem možnost spremljanja lastnega napredka in doseganja učnih izidov in kompetenc. Študenti dobivajo tudi sprotni odziv pedagogov na zahtevane izdelke v teku semestra, kot so domače in seminarske naloge ter različnih interaktivnih kvizov v okviru sistema e-izobraževanja.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Preverjanje znanja v študijskem programu je pri vseh predmetih v veliki meri sprotno, v obliki domačih nalog, projektov na laboratorijskih vajah in seminarjev, kjer študent neposredno dobi povratno informacijo o svojem napredku pri doseganju učnih kompetenc pri posameznem predmetu. Vsi rezultati so objavljeni v okviru predmetov na spletni učilnici v obliki, ki je v skladu s pravili o varovanjem osebnih podatkov. Občasno so na spletni učilnici objavljeni tudi splošni podatki o prehodnosti v posameznih študijskih programih in pri posameznih predmetih in o kumulativnih povprečnih ocenah pri posameznih predmetih, ki omogočajo študentu primerjavo svojih dosežkov.

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študenti se lahko prijavijo na vse programe mobilnosti in odidejo na izmenjavo na katerokoli od 51 partnerskih univerz. Pred odhodom v tujino morajo fakulteti predložiti učni program za obvezne predmete, ki jih želijo opraviti na tuji univerzi ter obrazec Najava za opravljanje študijskih obveznosti na tuji visokošolski instituciji, na katerem morajo nosilci predmetov podati predhodno soglasje. Po vrnitvi študenti predložijo potrdilo o opravljenih izpitih v tujini in oddajo prošnjo za priznanje izpitov. Podatki o opravljeni mobilnosti so navedeni tudi v prilogi k diplomi.

Študentom se mobilnost opravljena doma (Nacionalna mobilnost) prizna v skladu s Pravilnikom o izmenjavi študentov med članicami UL ter na osnovi Postopka za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami: http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/clanstva_v_zdruzenjih/.

Več
 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomanti se lahko vključujejo v študijske programe 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določa visokošolski zavod, ki razpisuje študijske programe 2. stopnje.

Več o tem študijskem programu si lahko preberete na spletni strani Fakultete za upravo UL.