Tako kot drugi prvostopenjski študiji tudi Visokošolski strokovni študij traja tri leta. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, to je, dve ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata. Tako kot študenti prvostopenjskega univerzitetnega programa lahko tudi študenti visokega strokovnega programa nadaljujejo študij na bolonjski drugi in tretji stopnji.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in informatike (VS)
 • diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS)
 • Predmetnik

Predmetnik VSŠ-RI

 

 • Predmetnik je objavljen v predstavitvenih zbornikih, opisi predmetov pa v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.
 • The English version of the curriculum is published in detailed programme descriptions, and the courses are presented in course syllabuses at the bottom of the English page.
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na visokošolski strokovni program se lahko vpiše:

 • kdor je opravil zaključni izpit na katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali
 • kdor je opravil maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 35 % točk,
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku: 5 % točk.
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Računalništvo in informatika je eno najbolj prodornih področij, ki že nekaj desetletij kroji praktično vse panoge gospodarstva, šolstva, kulture, upravo in druge dejavnosti. Silovit razvoj računalniške tehnologije terja izobraževanje ustreznih kadrov, ki so sposobni razvijati, upravljati in vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko opremo kot tudi informacijske sisteme, ki temeljijo na tej tehnologiji. Visokošolski strokovni študijski program je namenjen predvsem tistim, ki se želijo naučiti reševanja praktičnih problemov s področja računalništva in informatike. Program je primerljiv z mednarodno uveljavljenimi standardi in priporočili, pri tem pa upošteva nagel razvoj računalniških znanosti in pojavljanje novega znanja. Poleg zagotavljanja znanja vseh tistih temeljnih vsebin, ki so za bodoče inženirje nujne, študijski programi omogočajo individualno oblikovanje študija glede na lastne želje, motivacijo in odlike in to ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije. K temu pripomore tudi obvezna devettedenska delovna praksa, ki študenta seznani s potrebami gospodarstva in javnega sektorja ter ga usposobi, da se bo ob zaposlitvi sposoben produktivno vključiti v delo v izbranem podjetju. Študij da bodočim inženirjem dovolj strokovne podlage, da so tudi po zaključku visokošolskega strokovnega študija sposobni slediti tehnološkim spremembam in so lahko v nadaljevanju svoje kariere uspešni tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju.

 

Splošne kompetence, pridobljene s programom:

Diplomanti so usposobljeni za reševanje praktičnih problemov na področju informacijskih tehnologij. Pridobijo zaokrožen nabor kompetenc, kar jim omogoča neposreden vstop v delovno okolje:

 • sposobnosti kritičnega analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov,
 • poznavanje osnovnih spretnosti na področju računalništva in informatike, vključno s teoretičnimi temelji in praktičnim znanjem,
 • sposobnost samostojnega opravljanja manj zahtevnih in zahtevnih razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter samostojnega reševanja posameznih dobro definiranih nalog na drugih področjih računalništva in informatike,
 • sposobnost prenosa specifičnih računalniških znanj na relevantna področja,
 • kvalificiranost za delo v skupini in sposobnost vodenja manjše skupine,
 • sposobnost za hitro in produktivno vključitev v delovni proces pri bodočem delodajalcu,
 • poznavanje virov informacij in njihova uporaba pri strokovnem delu,
 • sposobnost strokovnega komuniciranja in izražanja v materinem in enem tujem jeziku,
 • poznavanje profesionalne odgovornosti in razumevanje etičnosti pri delu,
 • zadostna usposobljenost na področjih računalništva in informatike, ki omogoča nadaljevanje študija na drugostopenjskih programih.

 

Predmetnospecifične kompetence pridobljene s programom:

 • poznavanje principov delovanja strojne in programske opreme, omrežij, programskih jezikov in aplikacij,
 • poznavanje programskih konstruktov in podatkovnih baz ter njihova učinkovita uporaba za reševanje problemov iz realnega sveta,
 • sposobnost analize problema in tvorba ustrezne algoritmične rešitve,
 • poznavanje ustreznih programerskih prijemov, razlikovanje med slabšimi in boljšimi rešitvami,
 • poznavanje matematičnega jezika za konsistentno in natančno opisovanje pojavov in razumevanje odnosa med teoretičnim modelom in njegovo implementacijo na različnih področjih računalništva,
 • razumevanje delovanja večplastnih sistemov sodobnih komunikacij ter njihova uporaba,
 • zavedanje o varnosti in nevarnosti v omrežnem okolju ter uporaba temeljnih varnostnih mehanizmov,
 • poznavanje osnovne poslovne funkcije in organiziranost izbranega podjetja (praksa). 

 

Podatki o mednarodni primerljivosti programa:

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko smo primerjali s sorodnimi študijskimi programi naslednjih tujih univerz/visokih šol:

 • Informatique, Université Pierre et Marie Curie, Francija,
 • Informatik, Fachhochschule Vorarlberg, Avstrija,
 • Informatik, Hochschule Darmstadt, Nemčija,
 • Ingegneria Informatica, Facolta' di Ingegneria, Università di Pisa, Italija. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Tovrstno znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer v višini največ 6 KT za en sklop (okvirno zaokrožena snov enega predmeta) zunaj fakultete pridobljenih znanj. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj bo obravnavala Komisija za študijske zadeve UL FRI. 

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS).

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS) iz 2. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

 

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti, vključno z diplomskim seminarjem, v obsegu 180 ECTS.

 • Prehodi med študijskimi programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.

 

Pogoji za prehod na Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visokošolskih strokovnih) so: 

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program, 
 • vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Programiranje 1 v programu, iz katerega se prehaja (priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta), 
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep. 

 

Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.

Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 5– 10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 5 pa negativna ocena, ali opisne ocene "opravil z odliko" / "je opravil" / "ni opravil". Splošna pravila preverjanja znanja ureja Študijski red FRI UL. 

 • Možnosti izbirnih predmetov

Študij ne vsebuje klasičnih smeri ali modulov, vendar pa so za večino izbirnih predmetov določeni predpogoji, torej predmeti, ki jih mora študent poslušati, če želi izbrati določen predmet. Poleg tega mora študent izbrati vsaj dva izmed naslednjih predmetov:

 • Prevajalniki in navidezni stroji,
 • Planiranje in upravljanje informatike,
 • Multimedijske tehnologije,
 • Spletne tehnologije,
 • Sistemska programska oprema,
 • Vgrajeni sistemi,
 • Načrtovanje digitalnih naprav,
 • Robotika in računalniško zaznavanje,
 • Tehnologija iger in navidezna resničnost,
 • Odločitveni sistemi.

Poleg izbirnih predmetov mora študent izbrati tudi vse ustrezne predpogoje.

Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (splet, strojna oprema, informacijski sistemi, ...) in študenta usmerjajo v izbor dveh različnih podpodročij računalništva. V tretjem letniku lahko študent izbira dodatne izbirne predmete tudi iz drugega letnika, kar mu omogoča spoznavanje osnov drugih področij in s tem širjenje obzorja prek meja njegove ožje izbrane specializacije. 

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

 • ZBORNIKI
Več