Program je namenjen diplomantom 1. stopnje naslednjih študijskih programov: Interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika, Matematika ter Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za diplomante drugih prvostopenjskih programov. Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magister inženir računalništva in matematike (MAG)
 • magistrica inženirka računalništva in matematike (MAG)
 • Predmetnik
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Informativna dneva programa Računalništvo in matematika:

 • v sredo, 22. maja 2024 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana), predavalnica 1.
 • v torek, 4. junija 2024 ob 16. uri na Fakulteti za matematiko in fiziko UL (Jadranska ulica 21, Ljubljana).

 

V interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:
a) Študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij računalništva ali informatike, matematike, finančne matematike, pedagoške matematike, statistike, fizike, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.
b) Študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi študijska komisija in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:

 • povprečna ocena dosežena na študiju 1. stopnje (50 %)
 • in rezultat izbirnega izpita iz obeh področij, v kateri sodi študijski program (50 %).

Več
 • TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalnitvo in matematika je diplomirane računalničarje in matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v gospodarstvu ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju računalniške matematike usposobiti za te naloge.

Diplomanti so usposobljeni za delo na razvoju informacijskih tehnologij, za raziskovalno delo na področju matematike in računalništva, to jim tudi pomaga pri osvajanju novih znanj v hitro razvijajoči se računalniški znanosti.

Diplomant si pridobi naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost abstrakcije in analize problemov,
 • sposobnost sinteze in kritične presoje rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • sposobnost samostojnega strokovnega dela in dela v (mednarodni) skupini,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • poglobljena usposobljenost na področju teoretičnega računalništva, logike in diskretne matematike, ki obsega osnovna in napredna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene tako za področje računalništva kot matematike,
 • prevedba praktičnih problemov v jezik matematike in teoretičnega računalništva in kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov,
 • razvoj algoritmov za reševanje danih problemov in njihova implementacija v ustreznih programskih okoljih,
 • poglobljena analiza in predstavitev rezultatov,
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, finančna matematika, organizacijske vede itd.),
 • praktično znanje in veščina pri uporabi programske opreme, strojne opreme in informacijskih tehnologij,
 • diplomant druge stopnje je sposoben samostojno opravljati tudi zahtevne razvojne in organizacijske naloge na svojih področjih in sodelovati s strokovnjaki drugih področij pri reševanju kompleksnih nalog in problemov,
Več
 • MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na Oddelku za matematiko FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija na Oddelku za matematiko FMF upoštevala naslednja merila:

 • primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.

V primeru, da študijska komisija na Oddelku za matematiko FMF ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu, ki bo priznan. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007.

 • POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti za vsaj 54 ECTS obveznosti, za ponavljanje 1. letnika pa vsaj 30 ECTS.

 • POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Skupaj študent zbere 120 ECTS. Od tega:

 • 2 obvezna predmeta v 1. letniku: Programiranje in Algoritmi (12 ECTS)
 • 5 strokovnih izbirnih računalniških predmetov (30 ECTS)
 • 7 strokovnih izbirnih matematičnih predmetov, vsaj 2 iz skupine A (42 ECTS)
 • 1 strokovni matematični ali računalniški predmet (6 ECTS)
 • splošne izbirne vsebine (12 ECTS)
 • Seminar IŠRM v 2. letniku (3 ECTS)
 • Magistrsko delo v 2. letniku (15 ECTS)
 • Študentovo izbiro predmetov odobri študijska komisija.
 • POGOJI ZA PREHAJANJE MED PROGRAMI

Ob prehodu na predlagani študijski program druge stopnje se diplomantom študijskih programov druge stopnje Matematika, Pedagoška matematika, Finančna matematika ter Računalništvo in informatika prizna največ do 60 ECTS obveznosti, ki so jih že opravili na predhodnem študijskem programu.

Pod enakimi pogoji kot v prejšnjem odstavku je možen tudi prehod iz primerljivih univerzitetnih študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike drugih visokošolskih zavodov ter iz tehničnih ali naravoslovnih usmeritev (6.1 po ISCED), če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis na študij 2. stopnje.

Kandidat iz drugega odstavka mora pred vpisom opraviti še študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na že pridobljeno znanje s področja matematike in računalništva in obsegajo do 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

 

Vpis v 2. letnik predlaganega študijskega programa je možen v naslednjih primerih:

 • kandidat je na svojem študijskem programu izpolnil pogoje za vpis v 2. letnik in ima opravljene obvezne predmete iz 1. letnika tega študijskega programa, ali
 • kandidat ima s pomočjo že opravljenih in priznanih obveznosti izpolnjene pogoje za vpis v 2. letnik tega študijskega programa.
 • NAČINI OCENJEVANJA

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1-5 (negativno) in 6-10 (pozitivno).

 • PODATKI O MEDNARODNI MOBILNOSTI

Mobilnost študentov se na FRI in FMF izvaja v sodelovanju s Službo za mednarodno sodelovanje UL.

 

Mobilnost študentov v Republiki Sloveniji se izvaja na podlagi Nacionalne mobilnosti študentov med slovenskimi univerzami.

Mobilnost študentov FRI in FMF se v tujini izvaja v skladu s sklenjenimi bilateralnimi pogodbami (40 na FRI in 31 na FMF) v okviru programa VŽU/Erasmus.

Seznam bilateralnih pogodb FRI je dostopen na spletni strani

Seznam bilateralnih pogodb FMF je dostopen na njihovi spletni strani.

Poleg programa VŽU/Erasmus se na fakultetah izvajajo tudi drugi sporazumi, ki so sklenjeni na nivoju UL.

 

Mobilnost študentov se izvaja preko javno objavljenih razpisov (na oglasnih deskah, ter na spletni strani FRI in na spletni strani FMF). Prijave študentov potrdi Komisija za študentske zadeve FRI oziroma FMF.

 

Mobilnost študentov FMF po letih je razvidna na strani

http://www.fmf.uni-lj.si/si/studenti-matematike/erasmus/bilateralne-pogodbe/.

 

Mobilnost študentov FRI po letih je razvidna iz tabele, ki je v Prilogi 14, Tabela 4 »Izmenjava študentov FRI«.

 

Študentom se mobilnost opravljena v tujini prizna na osnovi obveznega navodila za izvajanje mednarodnih študentskih izmenjav in študijskih praks, ki jih je izdala UL, Služba za mednarodno sodelovanje. V skladu z navodilom mora študent v tujini pridobiti minimalno število ECTS, to je 20 ECTS/semester ter 40 ECTS/štud. leto. V okviru študija na FRI ali FMF se študentu skupno lahko prizna največ 30 ECTS/semester ter 60 ECTS/štud. leto obveznosti opravljenih v tujini.

 

Študentom se mobilnost opravljena doma prizna v skladu s Pravilnikom o izmenjavi študentov med članicami UL ter na osnovi Postopka za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami

(https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/clanstva_v_zdruzenjih/).

 • MOŽNOSTI ZA NADALJNJI ŠTUDIJ

Študenti bodo lahko nadaljevali študija na tretji stopnji ter se vključili v znanstveno-raziskovalno in razvojno delo.

Več o tem študijskem programu si lahko preberete tukaj.