Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira splošnih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske univerze ali drugih univerz.
 

 

Predmete UL FRI izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu.

 

 

Za študente UL FRI, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na drugi fakulteti

 

Študenti UL FRI, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec in ga skupaj s potrjenim učnim načrtom predmeta med 1. 10. in 4. 10. 2024 poslati po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si. Obrazec mora biti popolno izpolnjen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je v tem primeru potrebno izbrati predmet Izbirni predmet druge fakultete v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. V primeru nepopolne oddane dokumentacije, ta ne bo obravnavana. 

Predmet je v informacijski sistem STUDIS vnesen le v primeru odobrene oddane dokumentacije (obrazec in potrjen učni načrt predmeta). 

Ko študent zaključi s predmetom in pridobi oceno, na fakulteti, kjer opravlja predmet, zaprosi za izdajo potrdila o opravljeni oceni. Potrdilo pošlje po elektronski pošti na Študentski referat FRI, kjer gre zadeva nato v postopek preverjanja in vnosa ocene v STUDIS. 

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani

Obrazec: Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente UL FRI

 

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na Fakulteti za računalništvo in informatiko

 

Določene predmete, ki jih izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, lahko izbirajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov. V ta namen izpolnijo obrazec in ga pošljejo po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si med 1. 10. in 4. 10. 2024. V primeru ustrezno izpolnjenega prejetega obrazca, gre ta v nadaljnjo obravnavo in reševanje. 

Obrazec: Izbira predmetov na UL FRI za študente drugih visokošolskih zavodov

 

Ponudba splošno izbirnih predmetov na drugih fakultetah - 2024/2025Za promocijo izbire predmetov na drugih fakultetah je vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani ponudila predmete, ki so najbolj primerni za študente drugih fakultet in za katere niso potrebna posebna predznanja. Univerza je oblikovala spletno stran z opisi teh predmetov. Vabimo vas, da si ogledate katalog in premislite o morebitnem interesu za vpis katerega izmed ponujenih predmetov kot splošno izbirnega v študijskem letu 2024/25 (v kolikor ga boste imeli v predmetniku). Pri tem velja:

  1. Katalog in priporočeni seznam predmetov vas ne omejujeta, da lahko še vedno izbirate tudi poljuben drugi predmet, ki bi ga želeli poslušati.
  2. Bodite pozorni na število kreditnih točk in semester izvajanja ponujenih predmetov. V kolikor boste kasneje ugotovili, da zaradi urnika zunanjega predmeta ne boste mogli obiskovati, ga boste lahko zamenjali za drugega v okviru redne menjave.

 

 

 

Obštudijske dejavnosti COD UL

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v Ljubljani doma in v tujini. 

V študijskem letu 2024/2025 Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje kreditno ovrednotene dejavnosti, na katere se lahko vpišete v sklopu splošne zunanje izbirnosti in pridobite 3 ali 4 ECTS  kreditne točke. 

Ponudba in informacije o vpisu.