Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira splošnih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske univerze ali drugih univerz.
 

Fakulteta za računalništvo in informatiko ponuja pester izbor predmetov.

Predmete UL FRI izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu.

 

Možnosti menjave izbirnih predmetov določa 4. člen Študijskih pravil UL FRI:
V teku študija na študijskem programu lahko študent zamenja največ dva izbirna predmeta v svojem predmetniku. Pri tem se zamenjava izbirnega modula na univerzitetnem programu Računalništvo in informatika (v nadaljevanju: UN-RI) ali Računalništvo in matematika (v nadaljevanju UN-RM), ki ga skupaj sestavljajo trije predmeti, šteje kot zamenjava dveh predmetov.

Študent izbirni predmet v svojem predmetniku zamenja ob začetku študijskega leta, tako da se iz predmeta izpiše in izbere nov predmet.

V izjemnih primerih (na primer zaradi prekrivanja urnika) lahko študent zamenja predmet v svojem predmetniku tudi med študijskim letom, vendar najkasneje 14 dni po začetku izvajanja predmeta, na podlagi vloge, ki jo odobri prodekan za pedagoško dejavnost.

 

Za študente UL FRI, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na drugi fakulteti

 

Študenti UL FRI, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec in ga ob vpisu (najkasneje do 29. 9. 2017) predložiti v Študentski referat, kjer jim bodo izbrani predmet vnesli v elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je v tem primeru potrebno izbrati predmet Izbirni predmet druge fakultete v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen.

Seznam zunanjih izbirnih predmetov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani

Obrazec: Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente UL FRI

 

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji splošni izbirni predmet na Fakulteti za računalništvo in informatiko

 

Določene predmete, ki jih izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, lahko izbirajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov. V ta namen izpolnijo obrazec in ga predložijo v Študentski referat UL FRI najkasneje do 29. 9. 2017. Če je mesto na izbranem predmetu prosto, prodekan za pedagoško dejavnost UL FRI potrdi obrazec. Študentski referat UL FRI vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem Studis, obrazec pa žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto.

Obrazec: Izbira predmetov na UL FRI za študente drugih visokošolskih zavodov

 

Ponudba splošno izbirnih predmetov na drugih fakultetah - 2017/2018Za promocijo izbire predmetov na drugih fakultetah je letos vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani ponudila do tri predmete, ki so najbolj primerni za študente drugih fakultet in za katere niso potrebna posebna predznanja. Univerza je oblikovala zbornik z opisi teh predmetov. Izmed teh predmetov po primernosti za študente FRI najbolj izstopajo naslednji predmeti (ki so v zborniku označeni z rumeno barvo), ker navezujejo študijske programe FRI na koristne dopolnilne vsebine:

  • Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe, Ekonomska fakulteta,
  • Inovativnost in razvoj novih izdelkov, Ekonomska fakulteta,
  • Komunikacije in družba, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Interdisciplinarni projekti, Fakulteta za elektrotehniko,
  • Kako stvari delujejo, Fakulteta za matematiko in fiziko,
  • Angleški jezik za akademske potrebe, Fakulteta za socialno delo,
  • Pravo intelektualne lastnine, Pravna fakulteta.

Vabimo vas, da si ogledate katalog in premislite o morebitnem interesu za vpis katerega izmed ponujenih predmetov kot splošno izbirnega v študijskem letu 2017/18 (v kolikor ga boste imeli v predmetniku). Pri tem velja:

  1. Katalog in priporočeni seznam predmetov vas ne omejujeta, da lahko še vedno izbirate tudi poljuben drugi predmet, ki bi ga želeli poslušati.
  2. Prijava na zgoraj naštete predmete (7) bo za vas poenostavljena, saj boste te predmete lahko preprosto izbrali v sistemu Studis ob vpisu v višji letnik. Študentski referat bo nato poskrbel za posredovanje seznama prijav drugim fakultetam, tako da s prijavo ne boste imeli dodatnega dela (z dostavo učnega načrta, prijavo zunanjega predmeta itd.).
  3. Bodite pozorni na število kreditnih točk in semester izvajanja ponujenih predmetov. V kolikor boste kasneje ugotovili, da zaradi urnika zunanjega predmeta ne boste mogli obiskovati, ga boste lahko zamenjali za drugega v okviru redne menjave.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na študentski referat.

 

Katalog športnih programov

 

Študenti lahko splošne izbirne predmete izbirate tudi iz ponudbe športnih dejavnostih, ki potekajo na Univerzi v Ljubljani pod okriljem Centra za obštudijsko dejavnost.

Katalog športnih programov 2017/2018 je dostopen na spletnih straneh COD.
 
Zbiranje prijav za študijsko leto 2017/2018 bo potekalo od 2. 10. (od 8.00) do 13. 10. 2017 (do 12:00) oz. do zapolnitve prostih mest preko spletne aplikacije, ki bo objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
 

Obštudijske dejavnosti na Univerzi v Ljubljani

 

Pregled izbirne in obštudijske dejavnosti in dosežkov študentov na različnih področjih je Univerza v Ljubljani povezala v e-knjigo z naslovom Pregled obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani 2014/2015.