Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se izvaja
skupaj s Fakulteto za elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in IKT.
Program usposobi študente za učinkovito načrtovanje in izvedbo multimedijskih
rešitev, razvoj programske opreme, analizo in obdelavo multimedijskih vsebin
ter vizualno predstavitev informacij. Predstavlja nadgradnjo univerzitetnega programa
prve stopnje Multimedija. Številni izbirni predmeti študentu omogočajo, da
poglobi znanja s specifičnih področij multimedije in pridobi kompetence, ki ustrezajo
profilom snovalca multimedijskih storitev, oblikovalca uporabniške izkušnje, analitika
multimedijskih vsebin ali sistemskega inženirja multimedije.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magister inženir multimedije (MAG)
 • magistrica inženirka multimedije (MAG)
 • Predmetnik
 • Predmetnik je objavljen v predstavitvenih zbornikih, opisi predmetov pa v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.
 • The curriculum is published in detailed programme descriptions, and the courses are presented in course syllabuses at the bottom of this page.
 • Programme is held in Slovene.
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Informativna dneva magistrskega programa Multimedija:

 • v sredo, 22. 5. 2024 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana), predavalnica 1.
 • predstavitev bo izvedena tudi na Fakulteti za elektrotehniko UL (Tržaška cesta 25, Ljubljana) 17. 4. 2024.

 

V interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se lahko vpiše, kdor:

 • (a) ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo),
 • (b) ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod a) in je pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE,
 • (c) ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in b), v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk),
 • rezultate izbirnega izpita (80 % točk).


Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov, komunikacijskih sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti multimedijskih vsebin, izveden bo v petek, 13. septembra 2024, ob 16:00, v živo na UL FRI, Večna pot 113, Ljubljana.

 

Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit Multimedija 2023/2024.

 

 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji študijskega programa

Podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo, konkretno:

 • podati sistemska znanja s področij IKT in računalništva,
 • usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij,
 • usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov,
 • podati znanja s področja razvoja programske opreme,
 • podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija
 • podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin,
 • usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki.

Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. 

Splošne in predmetno specifične kompetence

Splošne kompetence:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij in posredovanja znanja,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških kakor tudi z ne-tehniških področij.

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja IKT in informacijskih sistemov,
 • sposobnost tehničnega načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov in storitev,
 • sposobnost načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov z uporabniškega stališča in uporabniške izkušnje,
 • poznavanje sodobnih načinov razvoja programske opreme v multimedijskih sistemih,
 • poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja informacij in vizualne komunikacije,
 • sposobnost razumevanja podatkov in odkrivanja znanj iz podatkov,
 • sposobnost analiziranja različnih vrst multimedijskih vsebin,
 • sposobnost pridobitve znanj in njihovega razumevanja s komplementarnih tehniških področij in gospodarstva. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Multimedija. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 5. 2007.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS). 

 • Pogoji za dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 kreditnih točk, vključno z magistrskim delom.

Študijski program nima ločenih posameznih delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

 • Pogoji za prehajanje med programi

V skladu s 6. členom Meril za prehode med študijskimi programi je možen prehod med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Pogoji za prestop na Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija iz drugih programov (magistrskih študijev) so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija,
 • izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri, na kateri je študent trenutno vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih 1. letnika ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost ocenita Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE.

Pogoji za prestop na Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija iz drugih programov (magistrskih študijev) so: 

 • izpolnjeni pogoji za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija,
 • izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri, na kateri je študent trenutno vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih 1. letnika ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost ocenita Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE. 

Študentu je možno izdati tudi soglasje za vzporedni vpis v drug študijski program na podlagi osebne vloge in njegove uspešnosti pri študiju.

Več
 • Načini ocenjevanja

Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih (učnih enotah) na način, kot je predviden v učnih načrtih teh predmetov (učnih enot). Podrobnosti glede preverjanja znanja je opredeljeno v internih aktih Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko UL in Fakultete za računalništvo in informatiko UL. 

Pri ocenjevanju se – skladno s Statutom Univerze v Ljubljani – uporablja ocenjevalna lestvica z ocenami:

10 (odlično),

9 (prav dobro),

8 (prav dobro),

7 (dobro),

6 (zadostno),

5 (nezadostno).

Za vsak predmet (učno enoto) prejme kandidat po preverjanju znanja enovito oceno z zgornje lestvice. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja pri predmetu (učni enoti), če prejme oceno 6 ali višjo. Kandidatu se v celoti prizna predvideno število kreditnih točk (ECTS) za ta predmet (učno enoto), če uspešno opravi preverjanje znanja pri tem predmetu (učni enoti).

Več
 • Podatki o mednarodnem sodelovanju

Podatki o mednarodnem sodelovanju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so dostopni na spletni strani http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodne_izmenjave/;

podatki za Fakulteto za računalništvo in informatiko pa na http://izmenjave.fri.uni-lj.si/

 • Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Sorodni študijski programi so bili identificirani na podlagi podobnosti področij, ki jih pokrivajo. V vseh primerih gre za študije druge stopnje bolonjskih programov multimedije s tehnološkega vidika. Države, iz katerih primerljivi programi prihajajo, so Italija, Avstrija, Nemčija in Velika Britanija.

 1. Masterstudium Medieninformatik, Technischen Universität Wien, Avstrija.
 2. Comunicazione multimediale e tecnologie dell informazione, Università degli Studi di Udine, Italija.
 3. Masters in Computer Science and Media, Stuttgart Media University/Hochschule der Medien Stuttgart, Nemčija.
 4. MSc in Multimedia Signal Processing and Communications, University of Surrey, VB
Več