SENAT 

 

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih z raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega področja dela ter predlaga Senatu Univerze v Ljubljani sprejem ustreznih sklepov.

Senat Fakultete za računalništvo in informatiko ima 15 članov, pri čemer je 12 izvoljenih izmed visokošolskih učiteljev, 3 člane izvoli Študentski svet FRI. Prodekani, če niso izvoljeni v senat, niso člani senata, vendar prisostvujejo na sejah.

 

Člani Senata FRI:

 

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih z raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega področja dela ter predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov.

 

V skladu s pravilnikom Senat FRI imenuje stalne komisije ter druga delovna telesa: podstran Delovna telesa senata fakultete.

 

 

AKADEMSKI ZBOR

 

Akademski zbor voli člane senata članice in predlaga senatu kandidate za dekana, obravnava poročila dekana o delu članice ter daje predloge in pobude senatu. Sestane se najmanj enkrat letno.

 

Akademski zbor sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Predstavnike študentov v akademski zbor voli študentski svet, njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh članov akademskega zbora.

 

Predsednik: prof. dr. Borut Robič

Podpredsednica: izr. prof. dr. Polona Oblak

 

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor skrbi za materialno poslovanje fakultete, kadar fakulteta v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun opravlja izobraževalne, raziskovalne, umetniške, razvojne, strokovne ter svetovalne dejavnosti, ki niso del izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

 

Upravni odbor ima 5 članov iz vrst visokošolskih učiteljev. Pri njegovem delu sodelujejo tudi dekan, tajnik in pomočnik tajnika za računovodske in finančne zadeve ter predstavnik Študentskega sveta FRI, a brez pravice glasovanja.

 

Člani Upravnega odbora FRI:

 

 

ŠTUDENTSKI SVET FRI

 

Študentski svet Fakultete za računalništvo in informatiko (ŠS FRI) je neodvisen organ študentov FRI in je edini predstavnik študentov v strukturi fakultete, kjer zastopa mnenja in interese vseh študentov.

 

ŠS FRI o svojem delovanju in dejavnostih obvešča na spletni strani: http://svet.fri.uni-lj.si.

 

Člani Študentskega sveta FRI:

  • Zala Erič, predsednica
  • Deni Cerovac, podpredsednik