Študij izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za elektrotehnikoPostanite izjemno konkurenčni diplomant najnovejšega programa Univerze v Ljubljani, ki združuje nekatere najboljše lastnosti elektrotehnike, računalništva, ustvarjalnosti, poslovnih znanj in komunikacije. Ta znanja vam bodo omogočila poseči po enem izmed 900.000 prostih delovnih mest v Evropi ter se potegovati za delo v najbolj uspešnih in najbolj inovativnih podjetjih doma in po svetu. Poleg tega so znanja, pridobljena na univerzitetnem študijskem programu Multimedija, odlična odskočna deska za nadaljevanje študija ter raziskovalno delo doma in v tujini. Predvsem pa boste obvladali vse tisto, kar potrebujete, da vaš talent in domišljija zaživita v digitalnem svetu.

 

3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir multimedije (UN)
 • diplomirana inženirka multimedije (UN)
 • Predmetnik

Predmetnik VS-RI

 

 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi, ali

c) kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu: 60% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk

in kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 40% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk
 • uspeh pri maturitetnem predmetu: 20% točk
Več
 • Cilji programa

Pomembno je, da poleg tehnoloških znanj (npr. kako programirati aplikacijo za pametni telefon, ki prikazuje senzorske podatke o zdravstvenem stanju uporabnika) obvladamo tudi kreativne tehnike in znanja za ustvarjanje vsebin, oblik (npr. video produkcija, animirani liki, virtualna 3D-okolja, itd) in doživetij (npr. interaktivni katalogi ali video igre).

Temeljni cilji programa so:

 • zagotoviti kakovostno znanje s področij ki jih obsega multimedija,
 • podati odlične temelje za študij na 2. stopnji študija multimedije ali sorodnih strok,
 • omogočiti dobro zaposljivost diplomantov in učinkovito vključitev v delo ob zaposlitvi,
 • vzgojiti inovativne kadre za nove industrije z novimi načini financiranja ter omogočiti samostojno sledenje najnovejšim dosežkom,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe,
 • podati podlago in spodbudo za nadaljnji samostojni študij v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • povečati delež vpisa deklet v primerjavi z drugimi tehniškimi študiji.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških, kakor tudi z netehniških področij.
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Multimedija. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija FE na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 05. 2007. V primeru, da Študijska komisija FE ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Multimedija, ali ga celo presega, se pridobljeni znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 • Študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).
 • Študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (ECTS). 

Skladno s 153. členom Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Študijska komisija FE.

Pogoji za ponavljanje letnika

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali prejšnji smeri. 

 • Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).
 • Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Multimedija opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).
Več
 • Pogoji za dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 kreditnih točk.

 • Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi na univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija so mogoči med programi FE UL, FRI UL in drugih fakultet in univerz skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL.

 • Načini ocenjevanja

Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih (učnih enotah) na način, kot je predviden v učnih načrtih teh predmetov (učnih enot). Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik Fakultete za elektrotehniko UL.

 

Pri ocenjevanju se – skladno s Statutom Univerze v Ljubljani – uporablja ocenjevalna lestvica z ocenami: 10 (odlično), 9 (prav dobro), 8 (prav dobro), 7 (dobro), 6 (zadostno), 5 (nezadostno).

Za vsak predmet (učno enoto) prejme kandidat po preverjanju znanja enovito oceno z zgornje lestvice. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja pri predmetu (učni enoti), če prejme oceno 6 ali višjo.

Kandidatu se v celoti prizna predvideno število kreditnih točk (ECTS) za ta predmet (učno enoto), če uspešno opravi preverjanje znanja pri tem predmetu (učni enoti).

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

Več preberite na uradni spletni strani študijskega programa Multimedije: multimedija.info, ter na spletni strani Fakultete za elektrotehniko UL: Multimedija.