Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij (to velja, če diplomira od vključno 15. 12. 2016 dalje),
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje,
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
 • če se izpiše,
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
V primerih iz četrte, pete in sedme alineje prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

Študenti, ki ne opravijo pogojev za napredovanje v višji letnik in so že ponavljali oziroma ne opravijo pogojev za ponavljanje letnika, morajo pavzirati. V tem času nimajo statusa študenta. Zdravstveno zavarovanje si morajo urediti sami na Zavodu za zdravstveno zavarovanje na občini stalnega bivališča.
Če sta minili manj kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, lahko opravlja izpite po ceni veljavnega cenika.
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve Fakultete za računalništvo in informatiko.

 

Status študenta s posebnimi potrebami

 

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za posebne olajšave pri opravljanju izpitov, odvisno od vrste in stopnje telesne okvare. Študent, ki želi pridobiti status študenta s posebnimi potrebami, mora ob vpisu predložiti prošnjo za priznanje tega statusa, skupaj z ustreznim mnenjem komisije za kategorizacijo otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali mnenjem invalidske komisije. Iz mnenja mora biti razvidno, kakšne so potrebe študenta.  

O prošnji sklepa komisija za študijske zadeve. Glede na posebne potrebe študenta in v dogovoru s študentom komisija določi pogoje in olajšave za opravljanje izpitov in študijskih obveznosti študenta.  

Možne olajšave pri opravljanju izpitov so:

 • opravljanje izpitov v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta, če se ne more udeležiti rednih izpitnih rokov,
 • podaljšan čas pisnih izpitov,
 • opravljanje tudi ustnega dela izpita v pisni obliki (na primer v primeru slušne prizadetosti), 
 • opravljanje tudi pisnega dela izpita v ustni obliki, pri predmetih, kjer je to smiselno,
 • opravljanje pisnih izpitov z uporabo računalnika ali kakšne druge ustrezne in dostopne priprave,
 • opravljanje pisnih izpitov ob pomoči (pomoč pri pisanju),
 • olajšave pri časovnih rokih za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd. v skladu z dogovorom z izvajalcem predmeta,
 • morebitne druge smiselne olajšave v posebnih primerih.

Študentska pisarna skrbi za obveščenost izvajalcev predmetov o vpisanih študentih, ki imajo v skladu s sklepom komisije za študijske zadeve priznan status študenta s posebnimi potrebami, in o olajšavah in posebnih pogojih, ki so jim priznani.

Koordinator za študente s posebnimi potrebami je doc. dr. Mira Trebar.

Status študenta športnika

 

Status študenta športnika lahko uveljavljajo tisti študenti, ki so na osnovi kategorizacije Olimpijskega komiteja  Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS) pridobili enega od naslednjih nazivov: zaslužni športnik, športnik svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda, športnik državnega razreda ali športnik mladinskega razreda.  

Za pridobitev statusa študenta športnika študent ob vpisu ali najkasneje do 1. februarja tekočega šolskega leta, v kolikor je status kategoriziranega športnika pridobil v času od vpisa  do 31. decembra preteklega koledarskega leta, predloži prošnjo Komisiji za študijske zadeve s priloženimi dokazili o kategorizaciji (Obvestila OKS, v katerih so objavljeni seznami kategoriziranih športnikov, ali potrdilo OKS).

O vlogi sklepa komisija za študijske zadeve in odobri posebne pogoje izobraževanja. Možni posebni pogoji so:  

 • opravičena odsotnost pri obveznih vajah in predavanjih, ki se jih študent zaradi svojih športno-tekmovalnih obveznosti ni mogel udeležiti,
 • opravljanje ustnega dela izpita v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta,
 • opravljanje pisnih izpitov v izrednih rokih, določenih v dogovoru z izvajalcem predmeta, vendar samo v izjemnih primerih, kadar se študent zaradi športno-tekmovalnih obveznosti ne more udeležiti vsaj polovice vseh razpisanih rednih rokov,
 • predčasno opravljanje izpitov, če je mogoče,
 • pomoč pri usklajevanju študijskega in športno-tekmovalnega urnika (obiskovanje vaj  pri drugih skupinah ali opravljanje vaj iz prejšnjih letnikov, olajšave pri časovnih rokih za seminarske in domače naloge ipd.).

Na podlagi sklepov komisije za študijske zadeve študentska pisarna skrbi za obveščenost izvajalcev predmetov o vpisanih študentih, ki imajo status študenta-športnika, in o olajšavah, ki so jim priznane.