1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv zavoda: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
 

Tel: 01 47 98 100

e-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:  izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, dekanja
Datum prve objave kataloga: 18. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:

01. 10. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.fri.uni-lj.si/sl/katalog-informacij-javnega-znacaja

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: 
Fakulteta za računalništvo in informatiko (v nadaljevanju FRI) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod ter je članica Univerze v Ljubljani. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL in Pravili o organizaciji in delovanju FRI, izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju (48) računalništvo (računalništvo in informatika), (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev.

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del obveznega pedagoškega dela in v sklopu temeljnih aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

 

Študij na sodobni FRI nudi številne programe, med njimi tudi interdisciplinarne v sodelovanju z drugimi. Poleg tega FRI dejavno in uspešno sodeluje tudi z gospodarstvom.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko so: 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Dekanja: izr. prof. dr. Mojca Ciglarič 
tel: 01 4798 100, e-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si

Tajnik fakultete: Nives Macerl
tel: 01 4798 113, e-pošta: dekanat@fri.uni-lj.si

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Najpomembnejši notranji predpisi:

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški in programski dokumenti:

 

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Zapisnik o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o raziskovalcih
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

 

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Večina informacij je dostopna prek spleta (http://www.fri.uni-lj.si) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik med 10.00 in 14.00 na sedežu Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O priznavanju izobraževanja
 • O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O ceniku storitev
 • O izplačilih in dodatkih

5. Enotni stroškovnik

 

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16). Enotni stroškovnik se začne uporabljati z dnem 8. 5. 2016.