RAZPISANA DELOVNA MESTA

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Finančno-računovodski službi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo, začetek: takoj oz. po dogovoru
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

 

        2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.
 1. funkcionalna znanja:
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • znanje tujega jezika.

 

        3. Opis dela in nalog:

 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi,
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov,
 • priprava finančnih in poslovnih poročil fakultete,
 • obračun DDV-ja,
 • knjiženje računovodskih listin,
 • naloge na področju modula prodaje (fakturiranje, kontrola saldakontov),
 • vodenje plačilnega prometa in evidenčno knjiženje,
 • spremljanje in nadziranje terjatev,
 • poročanje za statistične namene,
 • sodelovanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ostalimi institucijami ,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in računovodskih standardov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

         

        4. Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 30.11.2023

Rok za prijavo: 10.12.2023

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) v nazivu: docent / izredni profesor/ redni profesor

 1. Zaposlitev za:
 • 1 delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom ali
 • 2 delovni mesti za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (50 % oz. 20 ur na teden) ali
 • 4 delovna mesta za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (25 % oz. 10 ur na teden)

​​​​​​​        2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

 1. zahtevana izobrazba:
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) smer računalništvo in informatika ali matematika ali ustrezne tehnične smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) smer računalništvo in informatika ali matematika ali ustrezne tehnične smeri
 1. veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor, redni profesor, gostujoči učitelj.
 • Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 1. znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 2. funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

         3. Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

​​​​​​​         4. Rok za prijavo: 22. 1. 2024

         5. Prijava:

           Kandidati naj priložijo:

 1. življenjepis,
 2. bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 3. kopijo odločbe o pridobljenem nazivu/ izjava, da kandidat/ka soglaša, da prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL,
 4. dve priporočilni pismi,
 5. kratko vizijo svojega dela na FRI,
 6. opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval.

 

Kandidati prijavo s prilogami posredujejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom »VU-Ime Priimek«. Prosimo, da v prijavi navedete želeni delež zaposlitve.

 

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontakt na članici:

Kadrovska služba UL FRI

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 (J017903) v Tajništvu fakultete (1 prosto delovno mesto), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

 

 1. Zaposlitev za: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo, začetek: takoj oz. po dogovoru
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017903,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

         2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

        a. zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) prane smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 1. funkcionalna znanja:
 • delovne izkušnje: prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami (5 let ustreznih delovnih izkušenj),
 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • organizacijske sposobnosti,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

 

 1. Splošni opis:
 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 1. Podrobnejši opis:
 • pomoč tajniku na splošno pravnem in kadrovskem področju,
 • sodelovanje pri reševanju pravnih vprašanj področja dela,
 • strokovno svetovanje vodstvu in zaposlenim fakultete na splošno-pravnem in delovno-pravnem ter kadrovskem področju,
 • spremljanje in poznavanje zakonodaje s splošnega delovanja fakultete in kadrovskega področja delovanja fakultete,
 • priprava oz. sodelovanje pri pripravi splošnih in konkretnih aktov fakultete,
 • sodelovanje pri pripravi gradiva za volitve v organe fakultete in izven fakultete ter nadzor nad zakonitostjo izvedbe postopkov,
 • strokovno svetovanje vodstvu fakultete pri sistemizaciji, sistemu nagrajevanja, plačnem sistemu,
 • koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe LODN za zaposlene na fakulteti,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

 

 1. Kaj nudimo:
 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasumus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • hodeči sestanki,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Datum objave: 14. 11. 2023

Rok za prijavo: 24. 11. 2023

 

        6.  Prijava:

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »TAJNIŠTVO UL FRI_Ime Priimek«.

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici (vprašanja, ki se tičejo vsebine razpisa):

Alenka Bone

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

Kontakna oseba na članici (vprašanja, ki se tičejo vsebine področja delovnega mesta):

Nives Macerl

E-pošta: nives.macerl@fri.uni-lj.si 

 

RAZISKOVALNA in asistentska MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obveznosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent – 2 mesti.

Drugo: redna zaposlitev na projektu Horizon 2020, doktorski študij - plačana šolnina.

Raziskovalna področja:

 • Cloud computing, edge computing, cloud-edge continoum
 • Kubernetes, Docker, dinamično izvajanje aplikacij
 • Resilience/fault tolarance, avtomatska (re)konfiguracija
 • Mikrostoritve, serverless funkcije, itd.

Kontakt: prof. dr. Matjaž Jurič (Matjaz.Juric@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje s poudarkom na razložljivi umetni inteligenci.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: Procesiranje naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec-doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu Horizon 2020 - STRATIFYHF (Artificial intelligence-based decision support system for risk stratification and early detection of heart failure in primary and secondary care).

Čas trajanja zaposlitve: čimprej od 1. 6. 2023 dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca.

Dodatne zahteve: tekoče znanje angleškega jezika, zaželeno znanje programiranja v Python, R; uporaba Docker.

Kontakt: prof. dr. Zoran Bosnić (Zoran.Bosnic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3-4 leta.

Raziskovalno področje: na podatkih temelječi učljivi pristopi strojnega vida v Industriji 4.0, metode nenadzorovanega in nadzorovanega učenja.

Kontakt: prof. dr. Danijel Skočaj (Danijel.Skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, raziskovalec z magisterijem, raziskovalec z doktoratom – več prostih mest.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 2 leti.

Raziskovalna področja:

 • programsko inženirstvo in DevOps, full-stack razvoj,
 • razvoj programskih rešitev za decentralizirano digitalno identiteto,
 • mikrodokazila za mikrokompetence,
 • računalništvo v oblaku in orkestracija storitev, integracija s senzorskimi sistemi,
 • razvoj novih jezikov za opisovanje metod umetne inteligence,
 • aplikacije za mobilne naprave,
 • uporaba decentraliziranih baz znanja,
 • razvoj tehnologij semantičnega spleta; in drugo.

Dodatne zahteve: zaposleni bo sodeloval pri tekočih projektih ONTOCHAIN, TRUSTCHAIN, ESSA, BUILDCHAIN, ExtremeXP, ACES, NOO ULTRA ipd.

Kontakt: prof. dr. Vlado Stankovski (Vlado.Stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 3 leta, previdoma od 1. 10. 2023.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo, predvsem na globoke ponaredke (DeepFake), razložljivost odločitev (XAI), spremljanje mehkih obraznih biometričnih karakteristik.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniško grafiko in multimedijo

Tip dela: raziskovalec-asistent (1/2 zaposlitev na projektih, 1/2 asistentsko delo)

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 1 leto raziskovalne zaposlitve, možnost zaposlitve na novo pridobljenih projektih.

Raziskovalno področje: metode strojnega učenja za analizo živalske komunikacije v zvočnih posnetkih.

Kontakt: prof. dr. Matija Marolt (Matija.Marolt@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: asistent

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja).

Dodatne zahteve: izobrazba s področja računalništva in informatike oziroma sorodnih smeri, veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalno delo na projektu

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas

Raziskovalno področje: modeliranje in analiza bioloških sistemov (metabolna omrežja, gensko regulatorna omrežja) in/ali urbanih sistemov (prometna omrežja)

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela.

Kontakt: izr. prof. dr. Miha Moškon (Miha.Moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve:

Raziskovalno področje: Federated learning with context awareness and approximate computing; Federated learning, AI, Deep learning, Energy-

efficient computing, Approximate computing, Android, IoT.

Kontakt: doc. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetno inteligenco

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu MAIBAI (Developing a Metrological framework for Assessment of Image-Based Artificial Intelligence systems for

disease detection).

Čas trajanja zaposlitve: od septembra dalje.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod UI na področju medicine za presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni.

Kontakt: doc. dr. Aleksander Sadikov (Aleksander.Sadikov@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Drugo: zaposlitev na projektu projektu DRIFT , ki se ukvarja s spodbujevanim učenjem strategije upravljanja elektrodistribucijskega omrežja.

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas, vsaj 1 leto.

Raziskovalno področje: umetna inteligenca, implementacija metod spodbujevanega učenja.

Kontakt: doc. dr. Jure Žabkar (Jure.Zabkar@fri.uni-lj.si)