RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (1 prosto delovno mesto)

Razpisano delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 (šifra DM J017916), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017916,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • delovne izkušnje: 5 leta,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

 

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja
 • pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje inančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela…)
 • izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil
 • vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda
 • opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,
 • skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
 • sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
 • izvršuje sklepe organov univerze oz. članice
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnih dejavnosti fakultete,
 • samostojno vodi finančno računovodske zadeve (izdelava kontnega plana fakultete)
 • izdelava finančnih planov fakultete, spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev, nadzor nad glavno knjigo, priprava, nadzor in izdelava letnega popisa opreme in sredstev, izdelava zaključnega računa in vseh potrebnih obdobnih in letnih poročil, ipd.),
 • kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v računovodsko-finančni službi,
 • sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 15. 9. 2022

Rok za prijavo: 25. 9. 2022

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »Vodja FRS-Ime Priimek«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:
Mateja Malešič
E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (6 delovnih mest)

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim (100%) delovnim časom

 

1. Zaposlitev za: Nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom (100%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum objave: 10. 6. 2022

Rok za prijavo: 15. 9. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (1 prosto delovno mesto)

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001), v nazivu: docent / izredni profesor / redni profesor za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom


1. Zaposlitev za: nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2022, s polnim ali krajšim delovnim časom (40 ur ali manj na teden) in s 4-mesečno poskusno dobo


2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: doktorat znanosti prejšnji ali sedanji s področja računalništva in informatike,

b) veljaven habilitacijski naziv za področje računalništvo in informatika (docent, izredni profesor, redni profesor, gostujoči učitelj). Če kandidat/ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/ka priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

c) znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

d) funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3. Opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

Objava oglasa: 18. 7. 2022.

Oglas objavljen: do 16. 9. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu/ izjava, da kandidat/ka soglaša, da prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL,

d) dve priporočilni pismi,

e) kratko vizijo svojega dela na FRI,

f) opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško in raziskovalno deloval.

 

Kandidati prijavo s prilogami posredujejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom »VU RI-Ime Priimek«. Prosimo, da v prijavi navedete želeni delež zaposlitve.

 

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontakt na članici:

Kadrovska služba UL FRI

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

RAZISKOVALNA MESTA

 

Laboratorij za umetno inteligenco:

Raziskovalno področje: umetna inteligenca na področju medicine

Tip dela: mladi raziskovalec

Več informacij: Kandidat bo predvidoma zaposlen s 1. oktobrom letos, pogoj za zaposlitev pa je končan magistrski študij s povprečno oceno najmanj 8.

Opis delovnega mesta z ostalimi pogoji za zaposlitev: V Laboratoriju za umetno inteligenco je ena izmed raziskovalnih usmeritev uporaba pristopov umetne inteligence na področju medicine. Pri tem se osredotočamo predvsem na kronične bolezni, kot so npr. nevrodegenerativne bolezni, rak, psihiatrične bolezni ipd. Pri teh boleznih je zgodnja detekcija in nato tudi učinkovito spremljanje in (samo-) nadzor bolezni zelo pomemben. V realnem okolju specialisti pogosto nimajo možnosti rednega spremljanja bolnika v želeni oz. potrebni meri, kar lahko pripelje do hitrejšega napredka bolezni. Uporaba moderne IKT (kar vključuje tudi uporabo različnih senzorjev) v povezavi z umetno inteligenco lahko zelo pripomore pri presejanju, zgodnjem odkrivanju, objektivnem spremljanju in nadzoru bolezni. To posledično pomeni zmanjšanje stroškov zdravljenja in boljšo kvaliteto življenja bolnikov. Pri implementaciji metod umetne inteligence pa ni pomemben zgolj tehnični vidik le-teh ampak je potrebno zagotoviti, da bodo uporabniki (zdravniki, bolniki) zaupali v njeno delovanje tako s tehničnega kot tudi z vidika varovanja zasebnosti in etičnosti uporabe njihovih podatkov. V tem pogledu bo poudarek na t.i. zaupanja vredni umetni inteligenci (trustworthy AI) kot tudi na razložljivi umetni inteligenci (explainable AI – XAI). Raziskovalno sodelujemo z vrsto domačih in tujih raziskovalnih organizacij (UKC Ljubljana, Belgija: KU Leuven, Avstralija: UNSW, Nemčija: Charité Berlin, Nizozemska: Radboud UMC, Italija: Politecnico di Torino, Universita di Pavia, Španija: Universidad de Cádiz, INIBICA, Švedska: Örebro University, idr.), kar bo  kandidatu omogočilo mednarodno sodelovanje in delovanje. Od kandidata se pričakuje odlično znanje angleškega jezika, poznavanje metod strojnega učenja, znanje razvoja programske opreme, sposobnost samostojnega organiziranja dela ter natančnost in doslednost. Kandidat mora magistrsko delo zagovarjati najkasneje do sredine septembra s povprečno oceno magistrskega študija najmanj 8 (ter oceno zaključnega dela najmanj 8).

 

Prijava: Vse, ki bi vas pozicija zanima, pišite dr. Aleksandru Sadikovu (aleksander.sadikov@fri.uni-lj.si). Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 12. september 2022 do 13. ure. Več informacij v razpisu na povezavi.

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije:

Raziskovalno področje: digitalna transformacija (internet stvari, digitalni dvojčki, računalništvo v oblaku, tehnologije veriženja blokov) in pametno javno upravljanje

Tip dela: mladi raziskovalec - v kratkem bo objavljen razpis, svoj interes javite do 27. 5. 2022

Več o področju dela: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/1894

Kontakt: Vlado Stankovski (vlado.stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme:

ARRS projekt:

Raziskovalno področje: pristopi za analizo ritmičnih podatkov in njihova aplikacija na biološke, okoljske ter prometne podatke.

Tip dela: zaposlitev na projektu

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela

 

Asistent stažist:

Raziskovalno področje: pristopi za vzpostavitev in analizo kontekstno-specifičnih modelov na področju sistemske medicine in sistemske biologije

Tip dela: asistent/doktorski študent (angl. teaching assistant)

Čas trajanje zaposlitve: predvidoma od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2025

Dodatne zahteve: pripravljenost k izvedbi pedagoškega procesa v kombinaciji z raziskovalnim delom; dodiplomski študij s področja Računalništva in informatike oz. sorodnih področij

Kontakt: Miha Moškon (miha.moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme:

Raziskovalno področje: Podatkovno usmerjeno ogrodje za razvoj rešitev strojnega vida

Tip dela: raziskovalno mesto

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma tri leta, primerno za doktorskega študenta

Kontakt: Danijel Skočaj (danijel.skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za adaptivne sisteme in paralelno procesiranje:

Raziskovalno področje: visoko zmogljivo računalništvo, paralelno programiranje, arhitektura CPU, strojno-programska so-zasnova

Tip dela: raziskovalec, asistent, doktorski študent

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Large scientific projects, such as the high-energy physics experiments at the Large Hadron Collider or Cherenkov Telescope Array and other astrophysical observatories, rely on unprecedented measurements, allowing for discoveries in physics. Most simulation and data-analysis tools traditionally exploit trivial parallelism. However, the evolution of computing architectures with fast GPU and FPGA accelerators and advances in CPU architecture dictates a different approach to algorithm design of the core software, focusing on specific elements at a fine-level granularity. Več v priponki.

Kontakt: Branko Šter (branko.ster@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov:

Raziskovalno področje: razvoj aplikacij za oblačne arhitekture (cloud-native architecture)

Tip dela: doktorski študent - raziskovalec,

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Če vas zanima pridobiti poglobljena znanja s področja cloud-native arhitektur, mikrostoritev in serverless, pri tem pa aktivno raziskovalno delati na evropskih raziskovalnih projektih H2020, vas vabimo k sodelovanju. Študent bo vključen v EU H2020 projekt XFlex, laboratorij krije šolnino za doktorski študij. K sodelovanju pa vabimo tudi študente višjih letnikov. Več o področjih, na katerih delamo, v priponki.

Kontakt: Matjaž Jurič (matjaz.juric@fri.uni-lj.si)

 

Visual Computing Center na KAUST (sodelovanje z UL FRI)

Raziskovalno področje: Računalniška grafika in/ali vizualizacija s pomočjo strojnega učenja

Tip dela: raziskovalec - doktorski študent

Dodatne informacije: UL FRI v sodelovanju z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) iz Saudske Arabije izvaja dvojni doktorski študijski program na področju Računalniške grafike in/ali vizualizacije. Na voljo sta 2 vpisni mesti. Več informacij na povezavi.

Kontakt: Ciril Bohak (ciril.bohak@fri.uni-lj.si)