Študij izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. Usmerjen je v teoretične osnove računalništva in z njimi povezana sodobna področja diskretne in računalniške matematike. Tekom študija študenti pridobijo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in se naučijo obvladovati ter kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju, trdna matematična podlaga pa jim pomaga pri razumevanju in vključevanju na nova interdisciplinarna področja. Danes so takšna aktualna področja na primer biotehnologija, biomedicinska informatika, teoretična kemija… Kaj bo aktualno čez tri leta, ko bodo letošnji maturanti pred diplomo, pa je danes nemogoče napovedati.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in matematike (UN)
 • diplomirana inženirka računalništva in matematike (UN)
 • Predmetnik

Predmetnik ISRM

 

 • Predmetnik je objavljen v predstavitvenih zbornikih, opisi predmetov pa v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.
 • The English version of the curriculum is published in detailed programme descriptions, and the courses are presented in course syllabuses at the bottom of the English page.
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat  ta predmet že opravil na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 20 % točk,
 • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole: 20 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 30 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu: 30 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 20 % točk,
 • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole: 20 % točk. 
Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo, in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd. 

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost abstrakcije in analize problemov,
 • sposobnost sinteze in kritične presoje rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • sposobnost samostojnega strokovnega dela in dela v (mednarodni) skupini,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • temeljna usposobljenost na področju teoretičnega računalništva, logike in diskretne matematike, ki obsega osnovna in napredna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene tako za področje računalništva kot matematike,
 • prevedba praktičnih problemov v jezik matematike in teoretičnega računalništva in kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov,
 • izdelava algoritmov za njihovo reševanje problemov, implementacija razvitih algoritmov v ustreznih programskih okoljih,
 • analiza in predstavitev rezultatov,
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, finančna matematika, organizacijske vede itd.),
 • praktično znanje in veščina pri uporabi programske opreme, strojne opreme in informacijskih tehnologij,
 • diplomant prve stopnje je sposoben samostojno opravljati manj zahtevne in zahtevne razvojne inženirske in organizacijske naloge na svojih področjih,
 • temeljna usposobljenost na področjih računalništva in matematike, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v interdisciplinarnem študijskem programu Računalništvo in matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.
V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007. 
Več
 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu vsaj 53 ECTS.
 • V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika ter vsaj 53 ECTS iz 2. letnika. 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
 • vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje predlaganega študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti vključno z diplomskim seminarjem v obsegu 180 kreditnih točk.

 • Pogoji za prehajanje med programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija. 

 

Pogoji za prehod na interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika iz drugega programa so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program,
 • ustrezni organ sodelujočih fakultet na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.

Prehajanje v druge programe je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe. 

 

Prehod iz programov na Fakulteti za matematiko in fiziko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FMF. PPo prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene predmete Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Uvod v programiranje in Računalniški praktikum. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Diskretne strukture 2, Osnove digitalnih vezij in Arhitektura računalniških sistemov na programu Računalništvo in matematika (UN). Po drugem letniku programa je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika ter predmete Analiza 2a, Analiza 2b (oziroma Analiza 2) Programiranje 1, Programiranje 2 in Diskretna matematika 1. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Algoritmi in podatkovne strukture 1, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Optimizacijske metode, Principi programskih jezikov, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Računalniške komunikacije na programu Računalništvo in matematika.

 

Prehod iz drugih programov na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na UL FRI. Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene predmete: Programiranje 1, Osnove matematične analize, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Programiranje 2, Linearna algebra, Računalniške komunikacije in Arhitektura računalniških sistemov. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpita iz predmetov Analiza 2 in Diskretne strukture 2 na programu Računalništvo in matematika (UN).

Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika in skupne predmete drugega letnika (Algoritmi in podatkovne strukture 1, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Principi programskih jezikov) na programu Računalništvo in matematika (UN). Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Analiza 3, Kombinatorika in Optimizacijske metode na programu Računalništvo in matematika (UN). 

Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja urejata Študijski red FRI UL in Izpitni pravilnik FMF UL. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 5– 10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 5 pa negativna ocena, ali opisne ocene "opravil z odliko" / "je opravil" / "ni opravil".

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant univerzitetnega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

 • ZBORNIKI
Več