Prijavni roki za vpise po merilih za prehode potekajo v skladu z razpisnimi pogoji za vpis na visokošolske izobraževalne instutucije preko portala eVŠ:

- za študente dodiplomskih študijskih programov je prijava odprta od 1. 9. do 15. 9. 2023,

- za študente magistrskih študijskih programov je prijava odprta od 1. 6. do 31. 8. 2023. 

Kandidati za vpis po merilih za prehode oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis po merilih za prehode. Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 

 

Ne glede na način oddaje (ali z eno od elektronskih idenitet - digitalno potrdilo, AAI-račun ali enkratno geslo smsPASS - ali z uporabniškim imenom in geslom) kandidatom ni potrebno pošiljati prijavne dokumentacije po pošti. Zadostuje elektronska oddaja na portalu eVŠ. Po zaključeni oddaji prijave, prejme prijavitelj mail na e-naslov, naveden v pirjavi za vpis, in sicer obvestilo o uspešno oddani prijavi za vpis.

 

Prepisi/prehodi med različnimi študijskimi programi

 

Prehod oziroma prepis je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti

 

Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate preko sistema STUDIS najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. 


Izjema velja za študente, ki želite vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niste bili vodeni v sistemu STUDIS. V tem primeru oddate prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani. Prošnjo pošljete po priporočeni pošti v Študentski referat.

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

V skladu z razpisom za nadaljevanje študija po merilih za prehode Fakulteta za računalništvo in informatiko omogoča vpis v tretji letnik rednega študija za študente starih študijskih programov, ki so že izkoristili vse možnosti rednega vpisa in lahko študij zaključijo samo s prehodom v 3. letnik na bolonjskih študijskih programih prve stopnje. Pogoji za prepis v tretji letnik študija prvostopenjskih študijskih programov so vse opravljene obveznosti prvega letnika (60 KT) in vsaj 53 KT opravljenih obveznosti iz drugega letnika starih študijskih programov.
 

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.


Dne 7. 7. 2017 je  UO UL FRI sprejel sklep, da se študentom starih programov (UNI-RI, VSŠ-RI, IŠRM), ki so bili prevedeni na bolonjski študijski program (BUN-RI, BVS-RI in BUN-RM) in se bodo vpisali v 3. letnik rednega študija, namesto celotne šolnine v znesku 5.500,00 €  obračuna le njen sorazmeren delež glede na število predmetov, ki jih mora študent po prevedbi v 3. letnik še opraviti, ter strošek diplomskega dela z zagovorom (571,90 € za dodiplomske študijske programe). 

 

Celotna šolnina za letnik mora biti poravnana pred vpisom.