1. Kako se prijavim na izpit?

 

2. Kako poteka naročanje in izdaja potrdil?

 

3. Kako se lahko vpišem v višji letnik?

https://www.youtube.com/embed/KTgfd7_LGgs

 

4. Kakšen je postopek za oddajo in zagovor diplomskega dela?

 

Več informacij o postopku izdelave in diplomskega dela je na voljo na spletni povezavi Diplomsko delo. 

 

5. Nisem naredil vaj. Grem lahko kljub temu na izpit?
Ne. Vaje predstavljajo del sprotnih obveznostih pri predmetu in se vrednotijo kot del končne ocene. Za uspešno opravljanje predmeta morate imeti pozitivno ocenjene vaje in izpit, zato brez opravljenih vaj predmeta ne morete uspešno opraviti.

 

6. Koliko časa veljajo vaje pri predmetu?
Vaje imajo veljavnost do konca tekočega študijskega leta. V kolikor ne opravite vseh obveznosti pri predmetu, se morate v naslednjem študijskem letu ponovno prijaviti na laboratorijske vaje in ponovno opravljati vse obveznosti.
 

7. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik dodiplomskega študija?
Za vpis v 2. letnik dodiplomskih študijskih programov prve stopnje je potrebno opraviti 9 predmetov 1. letnika in pri tem zbrati najmanj 53 kreditnih točk (ECTS).

 

8. Koliko predmetov in kreditnih točk moram imeti za vpis v 2. letnik magistrskega študija?

Za vpis v 2. letnik na magistrski študijski program druge stopnje je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.

 

9. Nisem izpolnil pogojev za vpis v višji letnik. Kakšne so moje možnosti? 

  • Tekom študija imate enkrat pravico koristiti dodatno leto statusa (lahko ponavljate, se prepišete na drug študijski program ali koristite dodatno leto po zaključenem rednem vpisu v zadnjem letniku). Če izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika in dodatnega leta še niste izkoristili, se vam bo izstavil vpisni žeton za ponovni vpis v trenutni letnik. 
  • V kolikor študijskih obveznosti niste uspeli opraviti, lahko iz upravičenih razlogov oddate eno od sledečih prošenj: Ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Za vse navedene vrste vpisov morate izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v Pravilniku za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta

 

 

 

10. TUJI ŠTUDENTI in LETO PLUS/YEAR PLUS

 

Kako lahko uveljavljam kreditne točke, pridobljene v okviru modula Leto plus?

Kreditne točke, pridobljene v okviru modula Leto plus, lahko uveljavljate za dva tipa bonitete:

1) na svojem študijskem programu lahko v okviru drugega oz. tretjega letnika pridobljene kreditne točke uveljavljate v sklopu izbire in priznavanja splošno izbirnih vsebin. V sistemu STUDIS na vpisnem listu izberete predmet SPL. IZBIRNI PREDMET DRUGE FAKULTETE, vpisni list elektronsko oddate nato pa na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si pošljete sporočilo, da želite uveljavljati predmeta Slovenščina kot tuji jezik lektorat 1 in 2 (zraven morajo s Filozofske fakultete po el. pošti posredovati tudi vaše potrdilo o opravljeni predmetih, samodejni vpis ocen ne poteka). 

2) Za pravico do izjemnega enoletnega podaljšanja statusa študenta. Če ste bili v času, ko ste opravljali obveznosti modula leto plus, kot tujec prvič vpisani v prvi letnik na izobraževalni program v Sloveniji, lahko v primeru da izpolnjujete zahtevane pogoje oddate prošnjo za izjemno podaljšanje statusa iz naslova Leta Plus. Omenjena pravica ni prenosljiva na kasnejše vpise v višje letnike. 

 

Kako si z udeležbo v modulu Leto plus pridobim pravico do podaljšanja statusa študenta?

Udeležba v modulu Leto plus vam omogoča, da si ob izpolnjevanju pogoja (pridobljenih minimalno 30 KT / ECTS) v prvem letu študija, podaljšate status študenta. Od 30 ECTS KT, jih morate doseči:

- minimalno 6 ECTS KT pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat. To pomeni, da morate uspešno zaključiti predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 (3 ECTS KT) v zimskem semestru in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2 (3 ECTS KT) v poletnem semestru.

 

- Preostalih 24 ECTS KT morate zbrati iz predmetov na svojem študijskem programu

 

V kolikor želite uveljavljati pravico do izjemnega podaljšanja statusa študenta z naslova Leta plus, morate v sistem STUDIS oddati prošnjo za podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov

V primeru oddaje prošnje v sklopu Leta plus, morajo biti ocene predmetov Slovenščina kot tuji jezik lektorat 1 in 2 že zavedene v STUDIS FRI (za vpis ocen morajo s Filozofske fakultete po el. pošti posredovati vaše potrdilo o opravljeni predmetih, samodejni vpis ocen ne poteka). 

 

11. Koliko predmetov in kreditnih točk je potrebnih za ponavljanje letnika?
Za ponavljanje letnika je potrebno zbrati vsaj 30 kreditnih točk (ECTS).
 

12. Ponavljal bom letnik. Kako opravljam obveznosti pri ponovnem vpisu?
Pri neopravljenih predmetih iz 1. letnika je potrebno ponovno obiskovanje in opravljanje vaj in sprotnih obveznosti.
Glede na število opravljenih predmetov iz 1. letnika je dovoljeno tudi vnaprejšnje opravljanje predmetov 2. letnika

  • v vrednosti 30 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 48 kreditnih točk (ECTS).
  • v vrednosti 18 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 42 kreditnih točk (ECTS).
  • v vrednosti 6 kreditnih točk (ECTS) 2. letnika, če je v 1. letniku opravljenih 36 kreditnih točk (ECTS).

* Ponavljavcem letnikov na interdisciplinarnih študijskih programih se lahko dovoli opravljanje izpitov vnaprej na podlagi individualne prošnje. Prošnja se odda v Študentski referat po elektronski pošti: studinfo@fri.uni-lj.si oziroma po navadni pošti: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA. 

Več: Študijski red FRI (8. in 9. člen).
 

13. Ali lahko ponavljam letnik in koristim dodatno leto?
Ne. Dodatno leto lahko koristite samo v primeru, če še niste ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa.
 

14. Kako poteka vpis v višji letnik?
Vpis v višje letnike za vse stopnje poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, ki je dostopen na naslovu: https://studij.fri.uni-lj.si. Vpisni list lahko izpolnite, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Vsi roki in postopki so podrobneje razloženi na ločeni podstrani.

Kandidati se za vpis po merilih za prehode prijavijo preko portala eVŠ.

 

15. Kaj lahko naredim v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista?
V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista se obrnete na Študentski referat po elektronski pošti: studinfo@fri.uni-lj.si

 

16. Koliko znaša vpisnina? 

Po ceniku Univerze v Ljubljani vpisnino poravnate z računom, ki ga po potrditvi vpisnega lista s strani Študentskega referata prejmete na vaš študentski elektronski naslov


17. Ali se lahko vpišem na izredni študij na FRI?

 

Prijavo za izredni študij lahko na FRI oddate za :

- doktorski študijski program tretje stopnje Računalništvo in informatika,

- 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Računalništvo in informatika (izredni študij se za omenjeni program izvaja samo za 1. letnik). 

 

18. Študij sem prekinil za več kot 2 leti. Ali lahko nadaljujem in dokončam študij? 
Študenti, ki ste več kot dve leti brez statusa, morate preko študijskega informacijskega sistema STUDIS najprej oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za več kot 2 leti. Razrešitev prošnje spremljate v omenjenem sistemu. 

Izdaja sklepa se zaračuna skladno z veljavnim Cenikom FRI UL. 
 

19. Kako in kdaj dobim potrdilo o vpisu? 
V študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljate zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste iz sistema STUDIS lahko natisnili oziroma izvozili potrdilo o vpisu.


20. Kje dobim novo nalepko za študentsko izkaznico?
Študentsko izkaznico pošljete priporočeno po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA. Po potrditvi vpisa vam bo Študentski referat študentsko izkaznico z novo nalepko vrnil s priporočeno pošto.

21. Spremenili so se moji osebni podatki. Ali moram zaprositi za novo študentsko izkaznico?
Za novo študentsko izkaznico morate zaprositi, če se spremenijo osebni podatki, ki so navedeni na izkaznici. V tem primeru predložite na elektronski naslov Študentskega referata: studinfo@fri.uni-lj.si pošljete prošnjo za izdajo nove izkaznice in priložite dokument, ki dokazuje spremenjeno stanje. Stroške izdaje nove izkaznice krijete sami. Ob prejemu nove izkaznice ste dolžni vrniti staro izkaznico. 

22. Kdaj preneha veljati študentska izkaznica?
Izkaznica preneha veljati med študijskim letom iz naslednjih razlogov:

  • študentu, ki zaključi študijski program prve ali druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,
  • z dnevom izpisa, če se študent izpiše,
  • če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi,
  • s smrtjo študenta,
  • z dnem, ko nastopijo razlogi iz 8. člena Pravilnika o študentski izkaznici (npr. pogrešitev, izguba ali tatvina, uničenje zaradi neskrbnega ravnanja, …)

Takoj ob nastanku primerov iz 1., 2. in 3. alineje mora študent izkaznico izročiti Študentskemu referatu FRI v uničenje.

23. Študij bi rad nadaljeval po merilih za prehode. Kakšni so postopki? 
Podrobnosti o postopkih prijave za vpis po merilih za prehode so objavljeni v razpisu in se prijavijo preko portala eVŠ.

 

24. Kako poteka oddaja prošnje? 
Vnos študentskih prošenj poteka preko študijskega informacijskega sistema STUDIS. S tem je študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje. 
Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študijskem informacijskem sistemu STUDIS. 

 

25. Kolikokrat lahko opravljam izpit? 

Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje stopnje pa enkrat. Pristojni organ članice lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa tretje opravljanje izpita. Za 5. opravljanje izpita mora študent najkasneje 30 dni pred izpitnim rokom oddati izpolnjeno prošnjo v Študentski referat (po elektronski pošti na naslov: studinfo@fri.uni-lj.si oziroma po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA). Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Na prošnjo študenta lahko pristojni organ članice odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokončna. Stroške opravljanja četrtega in petega izpita ter tretjega na študiju tretje stopnje je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku univerze. Določila novega Statuta UL glede opravljanja izpitov veljajo za vse študente, ki so se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali v katerikoli letnik študijskega programa. V primeru ponovnega vpisa v letnik se šteje, da študent posamezni izpit tega letnika opravlja prvič, ne glede na to, kolikokrat ga je neuspešno opravljal ob prvem vpisu v letnik. Če študent še ni opravil izpitov letnika, v katerega je že bil vpisan, jih opravlja v skladu s starim Statutom UL, četudi k izpitu prvič pristopa.

Primer: študent je v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 3. letnik in mora opraviti še nekaj izpitov iz 2. letnika. Izpite iz 2. letnika opravlja v skladu s starim Statutom UL (jih lahko opravlja 6 – krat), izpite 3. letnika opravlja v skladu z novim Statutom UL.

 

26. Kako se izpišem iz fakultete?

Za izpis iz fakultete izpolnite prošnjo (nujno priložite tudi študentsko izkaznico in poravnate obveznosti do knjižnice) in jo pošljite po pošti na poštni naslov fakultete s pripisom: ZA ŠTUDENTSKI REFERAT. Z dnem izpisa prenehajo veljati vse bonitete študentskega statusa. 

 

27. Pogosta vprašanja MIZŠ v zvezi s študijem in statusom študenta

 

28. Študijski red FRI UL

 

29. Najpogostejša vprašanja glede uveljavljanja pravic študentov na UL 

V nadaljevanju podajamo odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj študentov Univerze v Ljubljani.