• KC OPCOMM - Odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( KC OPCOMM )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2011 - 2013
  • Opis

Projekt poteka v okviru javnega razpisa Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013.

Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/funds/presentation-of-the-funds/european-regional-development-fund/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj).

Kompetenčni center OPCOMM predstavlja strateško partnerstvo med inovativnimi podjetji Cosylab, Špica International, InovaIT in Globtel ter odličnimi JRO - Unierzo v Ljubljani (Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko), IJS - Inštitutom Jožef Štefan in Alpineonom ter zavodom TM ICT - Tehnološka mreža ICT. Gre za komplementarno sestavljen kozorcij partnerjev, ki skupaj zagotavljajo kritično maso znanja za razvoj tehnologij in novih izdelkov, storitev in procesov na področju naprednih uporabniških platform in vmesnikov.

KC ima za cilj razviti znanja in tehnologije ter procese, ki bodo v naslednjem srednje ročnem obdobju ponudili rešitve za tri ključne izzive in probleme družbe:

- prepočasno širjenje širokopasovnega dostopa do interneta in s tem posledično zaostajanje pri izkoriščanju prednosti, ki jih ponuja Internet bodočnosti (Future Internet), kar je posledica predrage opreme in neekonomičnih poslovnih modelov, ki so pri gradnji omrežij v uporabi danes;

- preobilica podatkov, informacij ter vsebin in nezmožnost njihove učinkovite uporabe v celovitih aplikacijah za posamezna področja življenja (pametna mesta, pametna logistika, pametno zdravstvo, pametna energija in "smart grids", pametne zgradbe in pametni dom);

- porast števila pametnih naprav, ki jih bo do leta 2020 povezanih v internet več deset milijard po svetu in bo komunikacija med napravami samimi predstavljala preko 95% vsega prometa in pretoka informacij po sodobnih komunikacijskih omrežjih.

Strategija za dosego ciljev temelji na konceptu reševanja obstoječih problemov pametneje. Namesto razvoja v smeri povečevanja kapacitet, hitrosti in obsega, je fokus izgradnja pametne odprte platforme na inovativnih pristopih uporabe inteligentnih in pametnih tehnologij. Te omogočajo učinkovitejšo rabo podatkov na podlagi optimizacije poti in podatkovnega prometa, upravljanja omrežij in naročnikov glede na trenutna stanja in potrebe. KC bodo k doseganju ciljev vodili naslednji vidiki:

- vidik kreiranja vrednosti za posameznika, družbo in okolje, kot izhodišča za spodbujanje inovacij na področju visokih tehnologij, ki temeljijo na ekosistemu vrhunskih raziskovalcev, povezanih v odprte inovacijske skupnosti v domačem, kot tudi mednarodnem okolju;

- vidik celovitosti delovanja skozi sistematično upravljanje celotne verige znanj, ki so potrebna v fazah industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja za posledično uspšeno komercializacijo v obliki novih visokotehnoloških izdelkov in storitev ter uvajanjem novih poslovnih modelov;

- delovanje s cilji in skladno z vrednotami trajnostnega družbeno-ekonomskega in okoljskega razvoja in delovanje IKT panoge v podporo ostalim panogam in sektorjem (zdravstvo, transport, logistika, energetika, medicina, biologija, ekologija, poslovni sistem, podjetništvo idr.).

Ključne prednosti KC OPCOMM lahko opredelimo kot:

- osredotočenost na specifičen segment sicer široke panoge IKT, ki ji tako EU kot druga svetovna gospodarstva v svojih strategijah pripisujejo izjemen tržni prebojni potencial;

- znanstveni potencial, ki ga zagotavlja 165 raziskovalcev in strokovnjakov, od tega 56 raziskovalcev v partnerskih podjetjih in 109 v raziskovalnih inštitucijah, ki imajo v obdobju 2000-2010 po SICRISU skupaj 35.263,83 točk v kategoriji vodenje projekta (Z1+Z2), 19.423,10 točk (tehnika) in 529 izvirnih znanstvenih člankov;

- poslovni potencial partnerjev konzorcija, ki poleg lastnih kompetenc, znanja in tehnologij v KC prinašajo tudi svoj krog domačih in tujih partnerjev in globalnih trgov, ki so ključni pri identifikaciji specifičnih zahtev ter na koncu tudi za zagotavljanje kakovostne implementacije, prototipne uporabe in prehoda na trg ter v komercializacijo.

Če želite vedeti več, lahko obiščete uradno spletno stran (http://www.opcomm.eu/).