• KC CLASS - Storitve podprte z računalništvom v oblaku - CLOUD
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( KC CLASS )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2011 - 2013
  • Opis

Projekt poteka v okviru javnega razpisa Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013.

Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

Strategija: Računalništvo v oblaku (ang. cloud computing) je eno od najhitreje rastočih področij v sektorju IKT in eno najpomembnejših področij omrežnih sistemov. Z razvojem kompetenc na tem področju je možno povečati konkurenčnost tako sodelujočih partnerjev na projektu kot s pomočjo dostopa do najnovejših tehnologij in znanja na tem področju tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva vobče. Konzorcij bo s koncentracijo kritične mase znanja iz različnih komplementarnih disciplin omogočil razvoj inovativnih storitev in izdelkov. Razvoj KC bo temeljil na: mednarodnem prodoru storitev in izdelkov, znanstveni odličnosti in dolgoročnem razvoju in gradnji konzorcija. Ključna komponenta za dosego zastavljenih ciljev je učinkovit pretok znanja iz raziskovalnih ustanov v podjetja in nazaj. S tem omogočimo prenos z raziskavami pridobljenega znanja v inovativne storitve in izdelke z visoko dodano vrednostjo. Preko standardizacijskih aktivnosti bo konzorcij podpiral odprte vmesnike in protokole.

Cilji: Glavni cilj programa je razvoj storitev in izdelkov na področju računalništva v oblaku. Raziskave in izgradnja kompetenc bodo osredotočene na naslednje teme: varnost, mobilnost, skupna raba (ang. multi-tenancy), upravljanje identitete, zanesljivost, upravljanje podatkov in odprtost vmesnikov. To znanje bomo uporabili kot podporne tehnologije za izgradnjo nove generacije aplikacij namenjenih namestitvi in izvajanju v računalniškem oblaku. Med aplikacijskimi področji bo posebna pozornost posvečena naslednjim: porazdeljeni procesi, upravljanje z izdelki, razvoj znanja, zdravje in okolje. Vse omenjene kompetence bomo nadgradili s storitvami in izdelki, ki jih bomo s pomočjo kompetenčnega centra tržili na globalnem trgu. En od ključnih ciljev delovanja KC je prodor na mednarodne trge z večjim številom storitev in izdelkov.

Izvajanje programa: KC bo temeljil na razvoju ustreznih kompetenc posameznih partnerjev ter njihovem medsebojnem povezovanju. Aktivnosti KC bomo promovirali tudi s pomočjoo mednarodne vpetosti članov. Mednarodno vpetost KC bomo izboljšali z včlanitvijo v mednarodne organizacije (npr. Cloud Security Alliance) in standardizacijska telesa in s sodelovanjem na mednarodnih dogodkih na področju računalništva v oblaku. Upravljanje KC bo temeljilo na dolgoletnih izkušnjah članov konzorcija, ki so že sodelovali v številnih mednarodnih projektih ter izdelali marsikatero storitev in izdelke za globalne korporacije. Poleg notranjih usmerjevalnih in nadzornih teles, ki jih tvorijo člani konzorcija, bomo dali poseben poudarek zunanjemu nadzoru tako raziskovalnih kot tehnoloških vsebin ter tako zagotovili odličnost v raziskavah in razvoju. Ena ključnih nalog KC je zagotovitev pretoka znanja iz raziskovalnih organizacij v podjetja in s tem v storitve in izdelke.

Prednosti: Predlagani program povezuje vse ključne organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z računalništvom v oblaku, in ima hkrati širšo podporo industrije kot tudi podporo mednarodnih organizacij. Program vključuje kritično maso znanja in vpenja različne discipline računalništva za razvoj inovativnih storitev in izdelkov. Ujemanje z namenom in cilji razpisa: KC naslavlja vse točke namena in ciljev razpisa, saj razvija program na ožjem tehnološkem področju, ki ima ogromne možnosti rasti in prodora tako raziskovalnih kot tudi razvojnih rezultatov. Naslavlja tudi številne horizontalne cilje trajnostnega razvoja.

Če želite vedeti več o programu, lahko obiščete uradno spletno stran CLASS (http://www.kc-class.eu/sl/).