Vse informacije o postopku in izvedbi volitev za dekana UL FRI za mandatno obdobje 2022-2026 bodo objavljene na tem mestu.

 

22. 6. 2022:

OBJAVA SKLEPA O IMENOVANJU NOVOIZVOLJENE DEKANJE

20. junija 2022 je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič sprejel sklep o imenovanju novoizvoljene dekanje UL FRI izr. prof. dr. Mojce Ciglarič za mandatno obdobje 2022–2026.

 

 

1. 6. 2022:

OBJAVA VOLILNIH REZULTATOV

Na volitvah za dekana UL FRI za mandatno obdobje 2022-2026, ki so potekale 31. 5. 2022 med 8:00 in 16:00, je bila izvoljena izr. prof. dr. Mojca Ciglarič.

 

 

29. 4. 2022:

OBJAVA VOLILNEGA IMENIKA

Objavljamo Volilni imenik, ki je razdeljen v tri skupine volivcev za volitve dekana za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026. Volilni imenik je sestavljen in objavljen tako, da je upoštevano varstvo osebnih podatkov.

 

Volilno pravico imajo naslednje skupine volivcev vpisane v Volilni imenik:

1. pedagoško-znanstvena skupina (volilni imenik)

2. skupina študentov (študentje Fakultete z veljavnim aktivnim statusom, ki so vpisani na matične študijske programe Fakultete oziroma na interdisciplinarne/skupne študijske programe, kjer je Fakulteta koordinatorica študijskega programa), v kateri je 1613 študentov z aktivno volilno pravico

3. skupina strokovnih sodelavcev (volilni imenik)

 

Volilna komisija je pristojna za vsa pojasnila v zvezi z Volilnim imenikom (volitve.dekana@fri.uni-lj.si).

 

 

19. 4. 2022:

JAVNA OBJAVA LISTE KANDIDATOV ZA DEKANA UL FRI IN PROGRAMA DELA

Lista kandidatov:

 

Program dela:

 

Javna predstavitev kandidatov za dekana bo potekala v sredo, 11. 5. 2022, ob 14.15 v predavalnici P01.

 

 

8. 3. 2022:

ZAČETEK POSTOPKA ZA IZVOLITEV DEKANA ZA MANDATNO OBDOBJE OD 1. 10. 2022 DO 30. 9. 2026

in

RAZPIS VOLITEV DEKANA ZA MANDATNO OBDOBJE OD 1. 10. 2022 DO 30. 9. 2026

Sklep:

Priloge Sklepa:

 

Opomba: Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Senat Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, na svoji 7. redni seji dne, 8. 3. 2022, sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev dekana za mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 in o razpisu volitev dekana za mandatno obdobje 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 (v nadaljevanju: Sklep in Volitve dekana 2022 - 2026) ter Rokovnik za izvedbo volilnih opravil v skladu s Pravilnikom o volitvah dekana Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (sprejet 19. 1. 2022 in objavljen 20. 1. 2022, s popravkom, sprejetim 15. 2. 2022 in objavljenim 17. 2. 2022) ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami ter popravkom). S Sklepom je Senat Fakultete imenoval tudi Volilno komisijo, ki bo vodila volilna opravila.

 

Kandidaturo lahko podajo katedre, laboratoriji ali na Univerzi v Ljubljani zaposleni posamezniki na delovnem mestu: visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski ter raziskovalni sodelavci, ki opravljajo delo na Fakulteti (v nadaljevanju: posamezni predlagatelji). V imenu katedre poda kandidaturo njen predstojnik ali njegov namestnik, v primeru laboratorija pa njegov predstojnik oziroma pooblaščena oseba v primeru njegove odsotnosti. Kandidatura, ki je podana s strani posameznega predlagatelja, je upravičena tudi, ko posameznik predlaga sebe kot kandidata za dekana Fakultete. Rok za oddajo kandidature je do 7. 4. 2022 do 14.00 ure.

 

V kandidaturi se za vsakega kandidata navedejo naslednji obvezni podatki:

  • predlagatelj: katedra, laboratorij, posamezni predlagatelj,
  • ime in priimek kandidata,
  • podatki o zaposlitvi kandidata, pri čemer se lahko uporabi vzorec za oddajo kandidature, ki je priloga tega sklepa.

Kandidaturi mora biti priloženo tudi izrecno soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo za dekana (na obrazcu, ki je priloga tega sklepa).

 

Kandidature je mogoče oddati le fizično preko pošte ali osebno v Dekanat Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti kuverti, ki mora biti naslovljena na: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Dekanat, Volilna komisija, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom na kuverti: »NE ODPIRAJ, VOLITVE DEKANA FRI 2022/26«. Kot pravočasne se bodo upoštevale le tiste kandidature, ki bodo na navedena naslova prispele najkasneje do dne, 7. 4. 2022, do 14.00 ure. Kasneje prispele kandidature se ne bodo upoštevale in to ne glede na način vložitve kandidature.

 

Neposredne in tajne volitve dekana za naslednje mandatno obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 bodo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, potekale dne 31. 5. 2022 med 8.00 in 16.00 uro, in sicer v prostorih predavalnice z oznako P19.