• SALUS - Security And InteroperabiLity in Next Generation PPDR CommUnication InfrastructureS
Naročnik: Evropska komisija ( SALUS )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2013 - 2016
  • Opis

V državah Evropske unije javne službe za zaščito in reševanje (angl. public protection and disaster relief, PPDR) uporabljajo zasebna mobilna komunikacijska omrežja (angl. private mobile radio, PMR) za prenos zvoka in podatkov. Takšna omrežja so robustna in dobro delujejo ob reševalnih akcijah in drugih nujnih posredovanjih. V Evropi sta glavna standarda za omrežja PMR TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) in TETRAPOL. Večina omrežij temelji na preizkušenih tehnologijah, ki zahtevajo klasične sinhrone povezave in uporabljajo lastniške strojne rešitve, ki bodo sčasoma zastarele. Obstoječa omrežja imajo tudi omejeno stopnjo interoperabilnosti, kar otežuje sodelovanje med različnimi službami, tako na državni kot tudi meddržavni ravni.

Cilj projekta SALUS je podati načrt, implementacijo in ovrednotenje naslednje generacije komunikacijskega omrežja za potrebe javnih služb za zaščito in reševanje, ki bo podprto tako s strani omrežnih operaterjev kot tudi industrije, in ki bo zagotavljajo komunikacijsko varnost, zasebnost, brezšivno mobilnost (angl. seamless mobility), kvaliteto storitev (angl. quality of service) in zanesljivost pri nudenju glasovnih in podatkovnih storitev. Projekt pokriva tehnično-ekonomske vidike, ki obsegajo razvoj in namestitev naslednje generacije PPDR omrežij osredotočenih na integracijo/migracijo na mobilna omrežja nove generacije (4G/LTE). Obravnavani so trije osnovni scenariji, in sicer 1) varovanje mest (angl. city security), 2) odprava posledic nesreč (angl. disaster recovery) in 3) začasno varovanje (angl. tepmorary protection). SALUS naslavlja ključne raziskovalne izzive kot so izvedba sistemske arhitekture (angl. enterprise architecture) in analiza ekonomskih in poslovnih vidikov ter rešuje cel nabor tehnoloških vprašanj: zagotavljanje kvalitete storitev, odpornosti omrežja, hitrega, brezšivnega in varnega med-sistemskega preklapljanja, izboljšane varnosti, zagotavljanja zasebnosti med heterogenimi omrežnimi infrastrukturami ter storitev razpošiljanja v širokopasovnih omrežjih PPDR.