• OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( OBJEM )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2016 - 2022
  • Opis

V projektu OBJEM- Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika bomo razvijali štiri vsebinska področja:

- bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),

- pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. In .3 VIO OŠ,

- slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in

- šolska knjižnica.

Z dejavnostmi projekta bomo sledili cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

  • Logo
Logo