• ŠIPK 3 - Portal za kriptografijo in računalniško varnost
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Informacijska in računalniška varnost opisuje vse postopke in sredstva, s katerimi preprečimo nepooblaščeno uporabo digitalnih podatkov ali sistemov. Kriptografija je veda, ki nam ponuja konkretne rešitve za njihovo zaščito.

S tem predstavlja osnovo informacijske družbe, katere cilji so zasebnost, celovitost podatkov, overjanje/podpisovanje, uporaba digitalnega denarja, e-volitve in drugi kriptografski protokoli. Pravilno implementirana in uporabljana kriptografija med vsemi preventivnimi ukrepi za ubranitev pred zlorabo podatkov nudi največjo stopnjo varnosti glede na svojo prilagodljivost digitalnim medijem. Tudi varnost aplikacij za pametne telefone je zasnovana na pametnih karticah.

Glavna tema tega projekta je širjenje znanja skozi igro, ki nakazuje konkretne uporabe. Četudi je vpliv vprašanja računalniške varnosti vse bolj čutiti na področju šolstva, znanosti ter družbe v širšem pomenu, bi bilo rešitev lahko še veliko več. Prihodnost Slovenije je v družbi znanja, brez katerega ni dobrega razvoja. Zato je namen projekta seznanitev z moderno kriptografijo, njeno zgodovino in osvetlitvijo njenih najpomembnejših dosežkov v zadnjem času.

Cilje popularizacije kriptografije lahko napišemo še v strnjeni obliki:

- analiza in razbijanje enostavnejših šifer (prej substitucijska in posebej Cezarjeva, sedaj pa Viegenerjeva in

transpozicijska)

- učenje novih abeced (prej semaforji, grška in znakovna abeceda, sedaj npr. Braillova, Morsejeva, Gotica,...)

- vizualne sheme za deljenje skrivnosti

- tekmovanje za razbijanje gesel, z motivacijo, da izboljšamo programe, ki pomagajo dvigniti kvaliteto gesel

- uporaba anonimnih e-anket oz. e-volitev na konkretnih primerih,

- skrivanje sporočil v multimedijske datoteke

- časovno žigosanje

  • Logo
Logo