• Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL)
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2015 - 2020
  • Opis

Center je raziskovalna enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju jezika, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu. Center deluje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani, pri njegovem delu sodelujejo Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Med raziskovalnimi nalogami centra sta izpostavljena predvsem opis sodobnega slovenskega jezika z vseh vidikov in računalniško podprto učenje in poučevanje slovenščine in tujih jezikov. Med nalogami, usmerjenimi v praktično uporabo, so izpostavljeni stalen in uporabniško prijazen dostop do korpusnih, leksikalnih, terminoloških in drugih zbirk, vzpostavljanje in vzdrževanje spletnih učnih okolij za učenje in poučevanje slovenščine in tujih jezikov ter nadzorovana distribucija javno financiranih in javno dostopnih jezikovnih virov in orodij za slovenščino po vzoru evropskih distribucijskih centrov za druge jezike.

Pomembna naloga centra je obveščanje javnosti in razširjanje virov in tehnologij ter posledično vplivanje na javno podobo področja jezikovnih virov in tehnologij v Sloveniji.