• Inteligentno ogrodje za konstruiranje agilnih metod
Naročnik: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2017
  • Opis

Empirične študije jasno kažejo, da se metode razvoja informacijskih sistemov v praksi ne uporabljajo dosledno ali se sploh ne uporabljajo, kar je posledica njihove inherentne togosti in socio-tehnične neustreznosti. To dejstvo se še vedno priznava kot eden izmed ključnih razlogov za visoko število neuspešnih IT projektov - in kar je še pomembneje - kot eden izmed krivcev za slabo kakovost informacijskih sistemov.

Osnovni namen projekta je zaobiti probleme, ki otežujejo uporabo SME v praksi in tako pripomoči k višji uspešnosti IT projektov ter višji kakovosti razvitih informacijskih sistemov.

Da bi ta namen lahko dosegli, bomo razvili inovativen pristop (Inteligentno ogrodje za konstruiranje agilnih metod - iAMF), ki bo poenostavil uporabo SME principov in sicer tako, da uporabnikom ne bo več potrebno aktivno sodelovati pri konstruiranju metode (Cilj 1). Z uporabo iAMF bomo transparentno zajeli pomembne podatke o izvajanju IT projektov, s čimer bomo dobili pomemben vpogled v prakso razvoja informacijskih sistemov (Cilj 2).

Podatke o izvajanju IT projektov bomo zajemali na dva načina. V podjetji, ki uporabljajo posebne sisteme za podporo pri izvajanju procesa razvoja, bomo podatke zajeli direktno iz dnevnikov omenjenih sistemov. Žal takšne sisteme uporabljajo le redka podjetja, zato bomo za potrebe ostalih razvili poseben računalniški program, ki bo spremljal izvajanje procesa razvoja iz ozadja in zbiral podatke na pol-avtomatski način. Program bo omogočal naslednje:

a) Pol-avtomatsko konstrukcijo osnovne metode podjetja, to je, kako v resnici razvijalci v nekem podjetju izvajajo IT projekte. Osnovna metoda podjetja predstavlja dokumentiran postopek izvajanja tipičnih projektov v podjetju (ang. base method);

b) Nadzor nad izvajanjem projekta tako, da bo opozarjal na vsak odklon od predpisane metode;

c) Stalno dopolnjevanje osnovne metode na osnovi pridobljenega znanja na konkretnih projektih (npr. z zajemom razlogov za posamezen odklon ipd.);

d) Usmerjanje razvijalcev tako, da bodo lažje sledili predpisani metodi.