• PKP6 - Računalniški sistem za prepoznavanje disleksije - DISLEKSIJA
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP6 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2020 - 2020
  • Opis

Disleksija je najpogostejša oblika motenj branja in pisanja; gre za razvojno nevrološko pogojeno motnjo z zmanjšano sposobnostjo razumevanja prebranega besedila, pri pisanju pa najpogosteje za mešanje zaporedja znakov. Prizadane od 5-10% populacije, vsaj del simptomov pa ima po nekaterih ocenah celo do 20% populacije. Pogosto se pojavlja skupaj z motnjami pozornosti, disgrafijo, motnjami slušnega razumevanja in motnjami koordinacije.

Cilj projekta je razviti računalniški sistem za zgodnje odkrivanje disleksije in z njo povezanih motenj pri osnovnošolskih otrocih z namenom čim prejšnjega ukrepanja in nudenja ustrezne pomoči v šoli.

Sistem bo temeljil na sledenju otrokovega pogleda med reševanjem nalog in zaznaval značilnosti, ki bi kazale na disleksijo ali pridruženo motnjo (npr. diskalkulija, disgrafija).

  • Logo
Logo