• Šifra predmeta:63770
  • Kreditne točke:6
  • Semester: bločni
  • Vsebina

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik študija. Študent lahko opravi vse obveznosti pri predmetu šele po tem, ko opravi vse preostale obveznosti na študijskem programu. 

 

Predavanja: Poduk o pomenu in poteku izdelave diplomskega dela. Etika in plagiatorstvo. 1. naloga: vsak študent izbere mentorja in temo diplomskega dela!

Predavanja: Kako se lotimo iskanja in pregledovanja relevantne literature za izbrano temo. Vizualno in logično urejanje besedil. Pisanje strokovnih besedil (vrste, struktura, citiranje, priprava, jezik, recenziranje). Zaznavne in komunikacijske sposobnosti pri človeku (vid, sluh, otip, govor, pisava, neverbalno komuniciranje). Vaje: Google Scholar, Microsoft Academic Research, Web of Knowledge, Cobiss in SICRIS, ePrints.FRI, LaTeX in BibTeX. 2. naloga: vsak študent pregleda širše področje teme svojega diplomskega dela in o tem napiše pregledni članek.

Predavanja: Pomen obvladovanja osebne produktivnosti, projektni pristop k doseganju ciljev (tradicionalni, adaptivni in ekstremni projekti), vizualizacijske metode za kreativne procese (miselne skice itd.). Govorne predstavitve (načrtovanje, projekcijski materiali, nastop). Vaje: oblikovanje čimbolj jasno oblikovanih ciljev diplomskega dela in določanje korakov za njihovo doseganje. Metode za osebno produktivnost (Getting Things Done, Pomodoro), orodja za vizualizacijo miselnih vzorcev, orodja za pripravo projekcijskih materialov (MS PowerPoint, Impress, Prezi). 3. naloga: priprava govorne predstavitve o temi diplomskega dela (pregled, problem, načrtovana rešitev). Pred govornim nastopom v okviru vaj mora vsebino predstavitve vsakemu študentu potrditi njegov mentor diplomskega dela! Spodbuja se diskusija po govornih nastopih!

Predavanja: Znanstveno publiciranje (konference, revije, knjige, elektronske publikacije, odprt dostop, recenzije), zmogljivosti medmrežja (komuniciranje, okolja za sodelovanje, podatkovne zbirke, znanstvena in strokovna socialna omrežja),zaščita intelektualne lastnine (patenti, licence, avtorske pravice), kreativnost in načrtovanje kariere. Vaje: individualno posvetovanje z asistenti o diplomskem delu – tutorski način dela. 4. naloga: študent pripravi osnutek svojega diplomskega dela v ciljnem formatu s pomočjo ustreznega vzorca, ki bo ustrezno razčlenjen na poglavja. Pregledni članek in literaturo že ustrezno vključi v dokument. Pri tistih poglavjih, ki še ne bodo do konca napisana, točno določi korake, ki ga bodo pripeljali do zaključka diplomskega dela.

Izdelava in zagovor diplomskega dela: Poleg predavanj zajema predmet tudi izdelavo in zagovor diplomskega dela v sodelovanju z izbranim mentorjem.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
5
ur
avditornih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16
Asistent
Prostor:R2.33-LRV
Asistent
Prostor:R2.15