• Šifra predmeta:63563
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Kratek uvod v Bayesovo statistiko. Apriorna porazdelitev. Aposteriorna porazdelitev. Verjetje. Konjugiranost. Orodje Stan.

Metode MCMC. Generiranje slučajnih števil. Markovske verige. Monte Carlo. Metoda sprejema in zavrnitve. Vzorčevalnik Gibbs. Metropolis-Hastings.
 

Statistični modeli. GLM. Hierarhično modleiranje. Modeli diskretne izbire. Modeliranje časovnih vrst. Modeliranje z mešanicami porazdelitev. Gaussovi procesi.

Statistika v praksi. Izbira apriorne porazdelitve. Izbira modela. Ocenjevanje modelov. Interpretacija modelov. Poročanje o rezultatih statističnih analiz.

Naprednejše računske metode. Hamiltonski Monte Carlo. Laplaceova aproksimacija. Variacijski Bayes.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.61 - Kabinet