• Šifra predmeta:63555
 • Kreditne točke:6
 • Semester: poletni
 • Vsebina

Vsebina predmeta temelji na izboru sodobnih tehnik obdelave naravnega jezika podkrepljenih s praktično rabo. V predavanjih predstavimo glavne pristope in pojasnimo delovanje posameznih metod in njihovo teoretično ozadje. V okviru laboratorijskih vaj znanje povežemo s praktično rabo in ga utrdimo z uporabo odprtokodnih sistemov za obdelavo naravnega jezika. Študenti rešujejo naloge, ki temeljijo na realnih raziskovalnih in praktičnih problemih, pretežno v slovenskem in angleškem jeziku.

 1. Uvod: motivacija, razumevanje jezika, Turingov test, tradicionalni in statistični pristop, pregled področja, težav in uspehov
 2. Predprocesiranje in normalizacija teksta: uporaba regularnih izrazov (avtomatov) za iskanje in zamenjavo nizov, gramatike za prepoznavanje sintakse, podobnost nizov, Levenhsteinova razdalja
 3. Klasični jezikovni modeli: n-grami, lematizacija, leksikoni besednih oblik
 4. Vektorske predstavitve besedil: tf-idf, goste predstavitve word2vec
 5. Globoka omrežja in besedila: rekurzivne in konvolucijske nevronske mreže za besedila
 6. Nevronski jezikovni modeli: ELMo, BERT,
 7. Medjezikovne vektorske vložitve
 8. Oblikoslovno označevanje in skladenjsko razčlenjevanje za angleščino in slovenščino,
 9. Leksikalna semantika in razdvoumljanje
 10. Jezikovni viri: korpusi, slovarji, tezavri, omrežja in semantične baze, WordNet, pregled orodij in repozitorijev, luščenje terminologije.
 11. Prepoznavanje imenskih entitet (NER) in označevanje udeleženskih vlog (SRL)
 12. Tekstovno rudarjenje: prilagojene klasifikacijske metode, metodologija in evalvacija
 13. Analiza čustev
 14. Odgovori na vprašanja
 15. Povzemanje: predstavitve besedil, matrična faktorizacija, abstraktivne, ekstrakcijske metode in povpraševane metode.
 16. Strojno prevajanje: jezikovni model, prevajalni model, poravnava jezikov, parametri modelov, izzivi v prevajanju.

Obveznosti pri predmetu obsegajo pet spletnih kvizov in tri seminarske naloge z roki z oddajo v aprilu, maju in juniju.

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.06 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM
Asistent
Prostor:R2.58 - Kabinet