• Šifra predmeta:63281
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predavanja:

Poduk  o pomenu in poteku izdelave diplomske naloge. Etika in plagiatorstvo.

1. naloga: vsak študent izbere mentorja in temo diplomske naloge!

Predavanja:

Kako se lotimo iskanja in pregledovanja relevantne literature za izbrano temo. Vizualno in logično urejanje besedil. Pisanje strokovnih besedil (vrste, struktura, citiranje, priprava, jezik, recenziranje). Zaznavne in komunikacijske sposobnosti pri človeku (vid, sluh, otip, govor, pisava, neverbalno komuniciranje).

Vaje: Google Scholar, Microsoft Academic Research, Web of Knowledge, Cobiss in SICRIS, ePrints.FRI, LaTeX in BibTeX.

2. naloga: vsak študent pregleda širše področje teme svoje diplomske naloge in o tem napiše

pregledni članek.

Predavanja:

Pomen obvladovanja osebne produktivnosti, projektni pristop k doseganju ciljev (tradicionalni, adaptivni in ekstremni projekti),

vizualizacijske metode za kreativne procese (miselne skice itd.). Govorne predstavitve (načrtovanje, projekcijski materiali, nastop).

Vaje: oblikovanje čimbolj jasno oblikovanih ciljev diplomske naloge in določanje korakov za njihovo doseganje. Metode za osebno produktivnost (Getting Things Done, Pomodoro), orodja za vizualizacijo miselnih vzorcev, orodja za pripravo projekcijskih materialov (MS PowerPoint, Impress, Prezi).

3. naloga: priprava govorne predstavitve o temi diplomske naloge (pregled, problem, načrtovana rešitev).

Pred govornim nastopom v okviru vaj mora vsebino predstavitve vsakemu študentu potrditi njegov mentor diplomske naloge!

Spodbuja se diskusija po govornih nastopih!

Predavanja:

Znanstveno publiciranje (konference, revije, knjige, elektronske publikacije, odprt dostop, recenzije), zmogljivosti medmrežja (komuniciranje, okolja za sodelovanje, podatkovne zbirke, znanstvena in strokovna socialna omrežja), zaščita intelektualne lastnine (patenti, licence, avtorske pravice), kreativnost in načrtovanje kariere.

Vaje: individualno posvetovanje z asistenti o diplomskem delu – tutorski način dela.

4. naloga: študent pripravi osnutek svoje diplomske naloge v ciljnem formatu s pomočjo ustreznega vzorca LaTeX, ki bo ustrezno razčlenjen na poglavja. Pregledni članek in literaturo že ustrezno vključi v dokument. Pri tistih poglavjih, ki še ne bodo do konca napisana, točno določi korake, ki ga bodo pripeljali do zaključka dela na diplomski nalogi.

Izdelava in zagovor diplomske naloge:

Poleg predavanj zajema predmet tudi individualno delo na diplomski nalogi v sodelovanjem z izbranim mentorjem

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
5
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.16 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.39
Asistent
Prostor:R2.15 - Kabinet