• Šifra predmeta:63207
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te
metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z
vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacije z
matrikami, simetrične in ortogonalne matrike, lastni vektorji in lastne vrednosti.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.08
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16
Asistent
Prostor:R3.26-LMMRI