• Šifra predmeta:63205
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne fizikalne zakone, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih primerov uporabe fizikalnih zakonitosti na praktičnih primerih in predstavitev »fizikalne metode« - to je izgradnje analitičnih modelov fizikalnih pojavov na osnovi merskih podatkov - kot univerzalne metode pri reševanju sodobnih tehniških problemov.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj