Javni sklad RS za podjetništvo je objavil poziv za sofinanciranje (vavčerje) stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. S tem želijo mikro, mala in srednje velika podjetja spodbuditi, da bi za svoje zaposlene in vodstvene kadre zagotovila ustrezna znanja s področij digitalizacije.

 

Slovenski podjetniški sklad tako usposabljanja sofinancira v višini do 60 %!

 

Usposabljanja si lahko izberete izključno iz Kataloga usposabljanj, ki je objavljen na spletni strani DIHS (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije).

  • Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20% zaposlenih. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za vsaj 1 zaposlenega.
  • Upravičeni stroški: stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca). Strošek DDV ni upravičen strošek.
  • Prijavitelju se do leta 2023 lahko izplača največ 20.000 EUR po tem javnem pozivu; pri čemer lahko pridobi prijavitelj največ 1 vavčer na leto do 10.000 EUR.
  • Subvencija: minimalna 1.000 EUR, maksimalna 9999,99 EUR.
  • Upravičenost stroškov in izdatkov traja od 5. 4. 2019 do 30. 9. 2023.

 

Osnovne informacije o poteku prijave

PRIJAVA

Oddate vlogo na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oz. osebne oddaje, bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ - VLOGA - Javni poziv za »Vavčer – dvig digitalnih kompetenc« in z nazivom in naslovom prijavitelja.

 

Vloga mora vsebovati:

• prijavni obrazec,

• izjavo prijavitelja,

• FURS potrdili o plačanih prispevkih in plačanih davkih.

 

ODOBRITEV

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.

 

PODPIS POGODBE

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

PO PODPISU POGODBE

Upravičenec ima največ 6 mesecev (od dneva podpisa pogodbe) časa, da izvede vse zahtevane aktivnosti in Slovenskemu podjetniškemu skladu posreduje zahtevek za izplačilo z vsemi potrebnimi prilogami.

Dokazila k zahtevku za izplačilo:

  • račun(i) zunanjega/iz izvajalca/ev,
  • dokazila o plačilu računa/ov,
  • fotokopije potrdil o usposabljanju za vsakega udeleženca.

 

Slovenski podjetniški sklad se zaveže, da bo odobrena sredstva plačal v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo in potrjene dokumentacije, ki izkazuje nastanek upravičenih izdatkov, oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta projekt, na transakcijski račun upravičenca.

Upravičenec se strinja, da mu bo DIH Slovenija po končanem usposabljanju, posredoval vprašalnik o oceni zadovoljstva o izvedenem usposabljanju.

 

Izbrani zunanji izvajalec usposabljanja je zavezan po vsakem izvedenem usposabljanju pripraviti poročilo o izvedenem usposabljanju in ga v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju posredovati na elektronski naslov DIH Slovenija: info@dihslovenia.si.

 

POMOČ IN DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani SPOT.