2 years
4 semesters
120
ECTS credits
 • Obtained title
 • MAGISTER INŽENIR MULTIMEDIJE
 • MAGISTRICA INŽENIRKA MULTIMEDIJE
 • The curriculum
 • Predmetnik je objavljen v predstavitvenih zbornikih, opisi predmetov pa v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.
 • Učni načrt je objavljen v podrobnih opisih programov, tečaji pa so predstavljeni v predmetih na dnu te strani.
 • Program poteka v slovenščini.
 • How to apply if you are an international student

Postopek prijave mednarodnih študentov - osnovni koraki

 1. Prijavi se preko portala eVŠ in prijavo pošlji na Univerzo v Ljubljani.
 2. Dokumente pošljite po e-pošti podiplomski.studij@fri.uni-lj.si skupaj z aplikacijo.
 3. O izbirnem postopku boste obveščeni septembra.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. Izvirnik ali dvojnik končnega spričevala, ki predstavlja splošno zahtevo po dostopu do visokošolskega izobraževanja v državi izdaje, legaliziran na podlagi:
  • haaško konvencijo iz leta 1961 (na sodišču z ozemeljsko pristojnostjo, če je bilo spričevalo ali diploma izdana); z ustrezno izpolnjenim apostille obrazcem, prič
  • avtentikacije dokumentov v mednarodnem prometnem aktu.
  • Pogodbenice Haaške konvencije iz leta 1961 so na voljo na spletni strani
  • Države, za katere ni potrebna nobena legalizacija:
   • Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (za dokumente, ki jih izdajo javni visokošolski zavodi in univerze), Češka republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Republika Makedonija, Rumanija, Srbija
 2. Fotokopijo izvirnega spričevala iz št.
 3. Overjeno slovensko prevajanje spričevala iz št.
 4. Letne poročevalske kartice, prepisi, dodatek k diplomi ali nekateri drugi dokazi o vsebini in trajanju izobraževanja.
 5. Overjeno slovensko prevajanje spričevala iz št.
 6. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga je pripravil vlagatelj.
 7. Motivacijsko pismo s kratko biografijo.

 

Roki:

 • Prvo obdobje prijave je konec avgusta 2021

Druge pomembne informacije:

 • Šolnina znaša 8000€ na leto

Za prosilce iz Makedonije, Črne gore in Srbije šolnina ni potrebna. Za prosilce iz Bosne in Hercegovine bodo informacije na voljo pozneje.

 • Razpoložljive štipendije so navedene na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidnega in preživninega sklada Republike Slovenije
 • Za tuje študente so na voljo 3 reže. V primeru omejenega vpisa so zahteve za merila za sprejem enake kot za slovenske študente. Glejte zgoraj navedene informacije.

 

Za več informacij se obrnite na Mednarodni urad na international.office@fri.uni-lj.si.

 

More
 • Main objectives and general skills

Glavni cilji študijskega programa

Ponuditi tehnične in netehnične vidike področja multimedije in njihove vzajemne sinergije, zlasti:

 • zagotavljanje sistemskega znanja na področju telekomunikacij in računalništva,
 • usposobi študente za analizo težav, iskanje ustreznih virov in kritično ocenjevanje pridobljenih informacij,
 • usposabljati študente za načrtovanje in izvajanje multimedijskih rešitev tako v tehničnem kot uporabniškem vidiku,
 • zagotavljanje znanja na področju razvoja programske opreme,
 • zagotavljanje znanja na področjih analize, odkrivanja in vizualizacije
  podatkov in informacij,
 • zagotavljanje znanja na področju analize in obdelave multimedijskih vsebin,
 • usposabljati študente za timsko delo s strokovnjaki s tehni nega in netehni nega področja, vključno z zmogljivostjo aktivne komunikacije v pisni ali verbalni obliki.

Zagotavljanje visokokakovostnega znanja na tem področju je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnih izidi dijaka. Uspešno dokončanje študij je podlaga za realno oceno doseganja ciljev in rezultatov. V samo nekaj letih od prve generacije magisterij diplomantov, ki so končali študij, bo mogoče preveriti tudi neposredno zaposljivost tistih, ki so diplomirali iz tega študijskega programa.

Splošne in predmetno specifične spretnosti

Splošna znanja:

 • sposobnost, da opredelijo, razumejo in ustvarjalno obravnavajo težave na širšem področju multimedijske,
 • sposobnost kritičnega razmišljanja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemsko znanje, sposobnost za raziskovanje in načrtovanje,
 • izkažite strokovno, okoljsko in družbeno odgovornost,
 • sposobnost aktivnega tehničnega komuniciranja v pisni in ustni obliki;
 • optimalno uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter razvoj teh tehnologij,
 • sposobnost avtonomnega izpolnjevanja najnovejših dosežkov in pridobitve novih znanj,
 • sposobnost iskanja virov, kritično ocenjevanje informacij, obveščanje,
 • zmogljivosti za timsko delo s strokovnjaki na tehničnih in netehni nih področjih.

Predmetno specifične spretnosti, pridobljene s programom:

 • obvlada osnovno in specializirano znanje na področju telekomunikacijskih in informacijskih sistemov,
 • sposobnost za ustvarjanje tehničnih načrtov in izvajanje multimedijskih sistemov in storitev,
 • sposobnost planiranja in izvajanja multimedijskih sistemov z uporabniškega stališča, vključno z uporabniško izkušnjo,
 • seznanitev s sodobnimi metodami razvoja programske opreme v multimedijskih sistemih,
 • seznanitev z osnovnimi lastnostmi oblikovanja informacij in vizualne komunikacije,
 • sposobnost razumeti podatke in izvleči znanje iz podatkov,
 • sposobnost analize različnih vrst multimedijskih vsebin,
 • znanja iz dopolnilnih tehničnih področij in poslovnega sektorja ter ga razumeti.
 • Criteria for recognising knowledge and skills acquired prior to enrolment

Znanje, ki je po vsebini in obsegu primerno izobraževalnim vsebinam tečajev na magistrskem študijskem programu drugega cikla v multimediji, je mogoče prepoznati v izobraževalnem procesu. O priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odločata Odbor za študijske zadeve FRI in Študijski odbor FE na podlagi pisne vloge študenta, ki vsebuje spričevala in druge dokumente, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino takšnega znanja, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, 29. maja 2007 sprejel senat UL.

Izbirni izpit bo v petek, 10. septembra 2021, ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informacijsko znanost, Večna pot 113, Ljubljana.

 • Requirements for progression through the programme

In order to enrol in the second year, students must have completed first-year course units in the amount of 54 ECTS credits. For repeat enrolment in the same year students must have completed at least half the programme requirements of that year (i.e. 30 ECTS credits).

 • Requirements for completing studies

To complete the study programme, students must complete all prescribed course units, for a total of 120 ECTS credits, including their master’s thesis. This programme does not contain any separate parts which can be individually completed.

 • Requirements for transferring between study programmes

In accordance with Article 6 of the Criteria for Transferring between Programmes, it is possible to transfer between study programmes: (1) which on completion guarantee the acquisition of comparable competences and (2) for which at least half the course units under the European Credit Transfer System (ECTS) from the first study programme relating to compulsory subjects of the second study programme may be recognised in accordance with recognition criteria.

Transferring to the second-cycle Interdisciplinary Master’s Study Programme in Multimedia from other programmes (master’s programmes) is open to candidates who have:

 • met the conditions for enrolment in the second-cycle interdisciplinary master’s study programme in Multimedia,
 • met the conditions for enrolment in the second year of the study specialisation in which the student is currently enrolled, with the added condition that they have completed the requirements in all mandatory courses of the first year or equivalent courses at other higher education institutions whose appropriateness is assessed by the Committee for Study Affairs of FRI and the Study Committee of FE.

Students may also be given consent to parallel enrolment in another study programme based on a personal application and their study performance.

 • Methods of assessment

Student knowledge is assessed for individual subject courses (study units) in the manner envisaged in the course syllabuses (study units). Details concerning the verification of knowledge are defined in the internal documents of the University of Ljubljana, the Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Computer and Information Science.

In accordance with the Statutes of the University of Ljubljana, the following assessment grades are used:
10 (excellent),
9 (very good),
8 (very good),
7 (good),
6 (sufficient),
5 (fail).

For each subject course (study unit), after verification of knowledge candidates receive a single grade from the above scale.

Candidates pass the verification of knowledge in the subject (study unit) if they receive a grade of 6 or higher.

Candidates are granted in full the envisaged number of ECTS credits for that subject course (study unit) if they successfully pass the verification of knowledge in that course (study unit).

 • International mobility

Information on the international cooperation of the Faculty of Electrical Engineering of the University of Ljubljana can be found on the website http://www.fe.uni-lj.si/en/education/exchange_students_guide/general_information; and information for the Faculty of Computer and Information Science at https://fri.uni-lj.si/en/international-study-exchanges.