razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022Objavljeno: APRIL 2021

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 31. 5. 2022. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching (and Training) – STA (STAT)) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti (in usposabljanja) na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini ali na daljavo.

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2021 do najkasneje 31. 5. 2022. Če se bo Nacionalna agencija odločila za podaljšanje upravičenosti razpisa (zaradi izrednih okoliščin, ki so posledica pandemije Covid-19), bo o tem naknadno izdan sklep o podaljšanju razpisa (predvidoma do 31. 5. 2023).

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja mora zaposleni opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden.

 

V primeru izvedbe mobilnosti z namenom poučevanja v kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja med istim obdobjem v tujini, se obremenitev poučevanja zmanjša na 4 ure poučevanja na teden.

 

Učitelji se morajo že ob prijavi odločiti kateri tip mobilnosti bodo izvedli.

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko mobilnost izvede tudi na daljavo (virtualna mobilnost). Če je virtualna mobilnost izvedena od doma (država matične institucije), zaposleni ni upravičen do finančne pomoči. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja) dostavite mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do petka, 30. 4. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) 2021/2022

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022Objavljeno: APRIL 2021

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti najkasneje do vključno 31. 5. 2021. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

V okviru tega razpisa je mogoče prijaviti mobilnost, ki bo izvedena od 1. 6. 2021 do najkasneje 31. 5. 2022. Če se bo Nacionalna agencija odločila za podaljšanje upravičenosti razpisa (zaradi izrednih okoliščin, ki so posledica pandemije Covid-19), bo o tem naknadno izdan sklep o podaljšanju razpisa (predvidoma do 31. 5. 2023).

 

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna delovna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

 

V okviru tega razpisa lahko zaposleni zaprosi za Erasmus+ finančno pomoč za skupno največ 60 dni mobilnosti. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti (potni stroški in stroški bivanja v tujini), skladno z obračunanim potnim nalogom.

 

Zaposleni lahko mobilnost izvede tudi na daljavo (virtualna mobilnost). Če je virtualna mobilnost izvedena od doma (država matične institucije), zaposleni ni upravičen do finančne pomoči. Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se zaposleni za čas mobilnosti nahaja v kraju gostujoče institucije.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do petka, 30. 4. 2021.

 

Razpisna dokumentacija:

 • Razpis za sofinanciranje Erasmus+ mobilnosti osebja za namen usposabljanja 2021/2022

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

Objavljeno: MAREC 2021


V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2019 - 2022 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost študentov z namenom študija (SMS) na:

 

 

1.    Upravičeni prijavitelji in pogoji za prijavo


Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na Kyungpook National University, College of IT Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo v času mobilnosti vpisani na dodiplomski študij, izmed teh študenti 3. letnika.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo na University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI,
 • je v času mobilnosti vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, za magistrski in doktorski študij ni omejitev,
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00.

 


2.    Trajanje posamezne mobilnosti in število mest

 

Razpisana so naslednja prosta mesta:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) v študijskem letu 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering (Bosna in Hercegovina) v študijskem letu 2021/2022 za obdobje štirih mesecev, natančneje 120 dni. Na voljo je eno mesto.

 


3.    Erasmus+ finančna dotacija
 

Študenti so upravičeni do povračila naslednjih stroškov:

 • Kyungpook National University, College of IT Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 1.500€.
 • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering
  • 120 dni za bivanje, skupaj maksimalno 2.800€,
  • povračilo za pot do maksimalno 180 €.

 

Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti, udeležencem se povrne tudi strošek vizuma.

 

 

4.    Postopek prijave in izbor

 

V prijavi na ta razpis mora študent predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico,
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh),
 • predviden program dela v primeru pisanja zaključne naloge na dodiplomskem in magistrskem študiju,
 • predviden program dela na gostujoči instituciji (seznam predmetov, ki jih bo opravljal, ali program dela v okviru doktorske disertacije).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijavo je do vključno srede, 7. 4. 2021.


Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidata za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 12. 4. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh, motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika) ter predviden program dela v času izmenjave. Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

 

Morebitne ugovore zoper sklepe javnega razpisa lahko prijavitelji oddajo pri pristojni komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno.

 


 

NAKNADNI RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE (STA) IN USPOSABLJANJE (STT) V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2021 IN 2022

Objavljeno: MAREC 2021

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev UL FRI razpisuje dva razpisa:

 

 • Za obdobje 2018 - 2021 (mobilnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2021) na:

 

 • Za obdobje 2019 - 2022 (mobilnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2022) na:
  • University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering, Bosna in Hercegovina (2 mesti za namen poučevanja (STA) ali usposabljanja (STT)).

 

Trajanje mobilnosti je minimalno 5 dni na gostujoči instituciji, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. 7. 2021 oziroma 31. 7. 2022, kot zapisano zgoraj. V primeru mobilnosti na Kyungpook National University je trajanje mobilnosti 14 dni.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur.

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni ter 2 dni za pot (možnost morebitnega financiranja dodatnih dni bo znana pred začetkom mobilnosti in je odvisna od razpoložljivih sredstev), pri razpisu za Kyungpook National University ni povrnjenih dodatnih dni za pot. Stroški poti  so povrnjeni do 1.500 € za Južno Korejo, 180 € za Bosno in Hercegovino ter 275€ za Srbijo. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

 • izpolnjeno prijavnico (če se kandidat prijavlja za mobilnost na več institucij, za vsako izpolni eno prijavnico),
 • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
 • predviden program poučevanja (za STA mobilnost) oziroma usposabljanja (za STT mobilnost) na tuji instituciji.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si do vključno srede, 7. 4. 2021.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 14. 4. 2021. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije (tudi o kontaktnih osebah na gostujoči instituciji) ali pojasnila se lahko obrnete na koordinatorko mednarodnih izmenjav Vesno Gračner.

 


 

PoDALJŠAN ROK PRIJAVE: Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: SEPTEMBER 2020

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI opravijo praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 1. 2021 do 31. 12 2021

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).