RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJI UNIVERZ AEN (AVSTRALIJA), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (BRAZILIJA) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Objavljeno: JANUAR 2020

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija) za obdobje enega do dveh semestrov.

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpisi in prijavna dokumentacija:

 

Prijave na razpise sprejema Služba za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 2. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (2.3 Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 2. 2020.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2020/2021

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2020/2021.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2020/2021 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 3. 2020.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2020.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1000 € za študente ali mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 1. 4. 2020 in 31. 3. 2021.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
  • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 1. 2. 2020. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 1. 2. 2020.

 


 

RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ MKM V 2019/2020

Objavljeno: DECEMBER 2019

 

V okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost in v obsegu od Nacionalne agencije pridobljenih sredstev za obdobje 2018 - 2020 Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja interni razpis za mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) ali poučevanja in usposabljanja (STAT) na naslednjih institucijah:

 

Trajanje mobilnosti je minimalno 5 dni na gostujoči instituciji, mobilnost pa mora biti zaključena najkasneje do 31. julija 2020. Na voljo je po eno mesto za vsako gostujočo institucijo.

 

V okviru mobilnosti z namenom poučevanja (STA) mora zaposleni opraviti najmanj 8 pedagoških ur, v okviru mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja (STAT) pa najmanj 4 pedagoške ure.

 

Izbranim kandidatom se iz programa Erasmus+ sofinancira dejanske stroške mobilnosti, a le do višine 180 € za stroške bivanja na dan za največ 5 dni (možnost morebitnega financiranja dodatnih dni bo znana pred začetkom mobilnosti in je odvisna od razpoložljivih sredstev) ter za stroške poti do 820 € za ZDA, 1.500 € za Južno Korejo oz. 180 € za Bosno in Hercegovino. Urejeno je tudi zdravstveno zavarovanje za čas mobilnosti ter povrnjeni stroški za pridobitev vize.

 

V prijavi na ta razpis mora zaposleni predložiti naslednje:

  • izpolnjeno prijavnico (če se kandidat prijavlja za mobilnost na več institucij, za vsako izpolni eno prijavnico),
  • motivacijsko pismo, v katerem obrazloži tudi trajnost njegovega sodelovanja z gostujočo institucijo,
  • predviden program poučevanja (za STA mobilnost) oziroma poučevanja in usposabljanja (za STAT mobilnost) na tuji instituciji.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo imeli okviren termin in program obiska potrjen s strani gostujoče institucije (lahko potrditev po e-pošti).

 

Prijave sprejema mag. Ksenija Rozman, pošljete pa jih lahko tudi po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Rok za prijave je do vključno ponedeljka, 20. 1. 2020.

 

Na podlagi prejetih prijav bo komisija na UL FRI izbrala kandidate za mobilnost ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 31. 1. 2020. Merila za izbor kandidatov so dosedanji akademski dosežki kandidata, predviden program poučevanja oz. usposabljanja, trajnost sodelovanja z gostujočo institucijo ter motivacijsko pismo.

 

Za dodatne informacije (tudi o kontaktnih osebah na gostujoči instituciji) ali pojasnila se lahko obrnete na koordinatorko mednarodnih izmenjav dr. Alenko Kavčič.

 


 

Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021

Objavljeno: NOVEMBER 2019

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus+ študijske izmenjave. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 12. 1. 2020. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 10. 1. 2020 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020

Objavljeno: OKTOBER 2019

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev.

 

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si.

 

Rok za prijavo na razpis je do vključno 23. 10. 2019 oziroma po tem roku do porabe sredstev, vendar najkasneje do 19. 7. 2020.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošlje po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Prijavnici mora študent obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).