Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika izvajamo skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. S programom želimo pripomoči k boljši izobrazbi učiteljev in s tem k dvigu kvalitete pouka računalništva v slovenskih šolah. Diplomanti tega študija bodo obvladali računalništvo in bili istočasno usposobljeni za pedagoško delo. 
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magister profesor računalništva in informatike (MAG)
 • magistrica profesorica računalništva in informatike (MAG)
 • Predmetnik
1. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Metodologija znanstvenega raziskovanja
Šifra:
5329
P - A - L - S:
30-
0-
15-
0
KT:
3
zimski
izr. prof. dr. Janez Jerman
30-
0-
15-
0
3
Teorija vzgoje
Šifra:
5330
P - A - L - S:
30-
0-
0-
30
KT:
6
zimski
Tatjana Devjak
30-
0-
0-
30
6
Psihologija za učitelje s pedagoško prakso
Šifra:
5335
P - A - L - S:
30-
0-
0-
30
KT:
8
zimski
Mojca Juriševič
30-
0-
0-
30
8
Didaktika računalništva s pedagoško prakso
Šifra:
5328
P - A - L - S:
45-
0-
30-
15
KT:
7
zimski
Jože Rugelj
45-
0-
30-
15
7
Didaktika s pedagoško prakso
Šifra:
5331
P - A - L - S:
60-
0-
0-
10
KT:
8
poletni
Milena Valenčič Zuljan
60-
0-
0-
10
8
Praktično pedagoško usposabljanje
Šifra:
5332
P - A - L - S:
0-
0-
0-
0
KT:
7
poletni
Mojca Juriševič
0-
0-
0-
0
7
Sociološki in filozofski vidiki edukacije
Šifra:
5334
Nosilec:
P - A - L - S:
30-
0-
0-
30
KT:
6
poletni
Janez Krek
30-
0-
0-
30
6
Inkluzivno pedagoško delo
Šifra:
5333
P - A - L - S:
30-
0-
0-
15
KT:
3
poletni
Marija Kavkler
30-
0-
0-
15
3
2. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Poučevanje algoritmičnega razmišljanja
Šifra:
63547
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Janez Demšar
45-
0-
10-
20
6
Matematika II
Šifra:
63506
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
30-
0
6
E-izobraževanje
Šifra:
63518
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Saša Divjak
45-
0-
20-
10
6
Programiranje
Šifra:
63507A
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Matjaž Kukar
45-
0-
20-
10
6
Matematika II
Šifra:
63506A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
30-
0
6
Programiranje
Šifra:
63507
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
45-
0-
20-
10
6
Algoritmi
Šifra:
63508A
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
doc. dr. Veljko Pejović
45-
0-
10-
20
6
Računalniški sistemi
Šifra:
63509
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi
Šifra:
63508
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
10-
20
6
Računalniški sistemi
Šifra:
63509A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Fabio Ricciato
45-
0-
30-
0
6
Strokovno izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Izračunljivost in računska zahtevnost
Šifra:
63517
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Računalniška zvočna produkcija
Šifra:
63523
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Uvod v bioinformatiko
Šifra:
63520
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Tomaž Curk
45-
0-
10-
20
6
Informacijska varnost in zasebnost
Šifra:
63521
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Učenje z uporabo večpredstavnosti
Šifra:
5336
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
Jože Rugelj
45-
0-
30-
0
6
Obvladovanje informatike
Šifra:
63526
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Marjan Krisper
45-
0-
20-
10
6
Umetna inteligenca
Šifra:
63510
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
20-
10
6
Numerična matematika
Šifra:
63522
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Bojan Orel
45-
0-
30-
0
6
Sodobne metode razvoja programske opreme
Šifra:
63515
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
20-
10
6
Odkrivanje znanj iz podatkov
Šifra:
63525
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Blaž Zupan
45-
0-
10-
20
6
Interaktivnost in oblikovanje informacij
Šifra:
63527
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Franc Solina
45-
0-
10-
20
6
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V študijski program Pedagoško računalništvo in informatika se lahko vpiše: 
 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT se lahko vpiše brez dodatnih obveznosti, če je končal študij na strokovnih področij (1. alineja 38.a člena ZVis): računalništvo, matematika, naravoslovja in tehniških ved po programu, ki je obsegal 60 KT znanja iz računalništva in informatike.
 • kdor je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZVis), v obsegu vsaj 180 KT, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti določita skupaj Komisija za študijske zadeve FRI in Komisija za podiplomski študij 2. stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja, določenega pod točko a.
 • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Obveznosti skupaj določita Komisija za študijske zadeve FRI in Komisija za podiplomski študij 2. stopnje PeF glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidati lahko opravijo te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
 • pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija. 
 
 
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa Sklep o omejitvi vpisa se sprejme, če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, presega število razpisanih vpisnih mest. V tem primeru se izbira kandidatk in kandidatov opravi na podlagi naslednjih meril: 
 • povprečna ocena študija na prvi stopnji 60 %,
 • izbirni izpit*, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija 40 %.
 
*Na izbirnem izpitu je možno doseči 40 %, ki obsegajo: 
 • 40 % preizkus znanja s področja računalniških in pedagoških predmetov. 
 
Več
 • Temeljni cilji programa in kompetence

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju pedagoškega računalništva in informatike, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnimi pedagoškimi področji. Med samim študijem bo potekalo sprotno preverjanje učnih izidov, katerih namen je ugotavljati, do kakšne mere so zadani cilji učnega programa izpolnjeni. Poleg tega pa se bo ob zaključku študija doseg zadanih ciljev preveril z izdelavo obsežne in poglobljene magistrske naloge.

 

Generične (splošne) kompetence:

 • Poznavanje in uporaba ustreznih raziskovalnih pristopov in razvoja lastne prakse. 
 • Zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso. 
 • Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela. 
 • Vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami. 
 • Razvijanje novega znanja in razumevanja področja.
 • Delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom.
 • Zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi vključenimi subjekti v delovnem procesu.
 • Reflektiranje in evalvacija obstoječe prakse in prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti.
 • Razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja.
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje učenca, spodbujanje razvoja učenca v odgovornega člana družbe.
 • Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 • Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev.
 • Poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka.
 • Razumevanje in uporaba strokovnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev.
 • Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov, učinkovito razreševanje disciplinskih problemov ter razvijanje socialnih veščin.

 

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 •  poglobljena usposobljenost na področju didaktike računalništva in informatike, in računalniško podprtih tehnologij v izobraževanju;
 • usposobljenost za vodenje in aktivno delo v projektih za razvoj didaktične programske opreme in e-gradiv;
 • usposobljenost za kritično analizo računalniško podprtih didaktičnih orodij in gradiv;
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na različna področja izobraževanja v drugih vedah;
 • praktično znanje in veščina pri uporabi sistemov za računalniško podprto izobraževanje (spletne učilnice, socialna omrežja, digitalne knjižnice ipd);
 • usposobljenost za sodelovanje v projektih informatizacije vzgojno izobraževalnih ustanov,
 • diplomant druge stopnje je sposoben samostojno opravljati zahtevne razvojne in organizacijske naloge na svojih področjih in sodelovati s strokovnjaki drugih področij pri reševanju kompleksnih nalog in problemov. 
Več
 • Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko pred vpisom v študijski program pridobljena znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v magistrskem študijskem programu druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika, priznajo kot opravljene študijske obveznosti.

Študentu se lahko pred vpisom v študijski program pridobljena znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov v magistrskem študijskem programu druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika, priznajo kot opravljene študijske obveznosti. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, skupaj odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Komisija za podiplomski študij 2. stopnje PeF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj, sprejetem na seji Senata PeF dne 18. 05. 2006.

 

Ključna načela pri tem so:

 • vsak kandidat/ka ima možnost, da zaprosi za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj,
 • kandidat/ka mora predložiti vsa dokazila, potrebna za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj,
 • ocenjevanje doseženih kompetenc temelji predvsem na izobraževalnih ciljih in vstopnih pogojih študijskega programa, v katerega bi se želel/a vpisati kandidat/ka,
 • dokazano pridobljene kompetence, ki so ustrezno dokumentirane in relevantne, se priznajo ne glede na to, kje in kako jih je kandidat/ka pridobil/a,
 • uporabljene metode zagotavljajo zanesljivo ocenjevanje, rezultate ocenjevanja se dokumentira z izdajo ustreznega potrdila.

Prizna se lahko za največ _60_ ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa:

 • kandidatom, ki so zaključili študijski program prve stopnje z ustreznih* strokovnih področij, ovrednoten z 240 ECTS,
 • kandidatom, ki so zaključili univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih* strokovnih področjih.

*Ustrezna strokovna področja so določena pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program. 

Več
 • Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v drugi letnik je potrebno opraviti vse obveznosti prvega letnika.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.

 

Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

 • Pogoji za prehajanje med programi

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. št. 95/2010). Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na interdisciplinarnem magistrskem študijskem programu druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika (drugi študijski program). Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriteriju za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi, Ur.l. št.95/2010, 6. člen). 

 

Če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih 60 ECTS, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika.

 

V tem primeru je mogoč prehod:

 • iz študijskih programov 2. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program,
 • iz univerzitetnih študijskih programov, ki so bili sprejeti pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ki so določeni pod točko o vpisnih pogojih v ta študijski program,
 • pogoje za prehod izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in prehajajo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Več
 • Načini ocenjevanja

FRI sledi merilom in načinom za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov, kot so opredeljena v Statutu UL. Podrobneje preverjanje in ocenjevanje učnih izidov na FRI urejata Študijska pravila na bolonjskih študijskih programih FRI ter Pravilnik o magistrskem delu drugostopenjskih študijev FRI.

Vodstvo, Komisija za študijske zadeve in nosilci predmetov analizirajo učne izide in pridobljene kompetence študentov ter predlagajo morebitne spremembe ter ukrepe za odpravo pomanjkljivosti (prenova vsebin, spremembe obremenitev, nosilcev, literature, načina poučevanja in pogojev za napredovanje). O težavah in potrebnih ukrepih se letno, ob zaključku predavanj, razpravlja na pedagoški delavnici, ki se je praviloma udeležijo vsi pedagogi na FRI. Vodstvo fakultete in Komisija za študijske zadeve so zadolženi za ukrepe, ki sledijo ugotovitvam Pedagoške delavnice. Merila za ocenjevanje se na fakulteti uporabljajo dosledno.

Skladno z izhodišči, oblikovanimi tudi v projektu Tuning, ocenjevanje na PeF zajema vse ravni znanja: poudarek je na razumevanju, na uporabi, didaktičnih vidikih in refleksiji (v skladu s predvidenimi študijskimi dosežki v učnem načrtu). Tradicionalni načini preverjanja znanja (kolokviji, ustni/pisni izpiti, seminarske naloge) so zato ob upoštevanju posebnosti pri posameznih predmetih dopolnjeni s projektnim in raziskovalnim delom, dnevniki, praktičnimi nalogami oz. izdelki, vključeno je reševanje realnih problemov, reševanje odprtih nalog (problemov), portfolio, nastopi ipd. Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov so zapisani v učnih načrtih pri posameznih študijskih programih, ki so javno dostopni na spletni strani PeF (http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=149). Analiza učnih dosežkov študentov in analiza podatkov, ki jih dajejo vprašalniki, sta osnovi za morebitno spreminjanje študijskega programa. Splošna pravila preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik, ki ga je potrdil Senat PeF in je na voljo tudi študentom na spletni strani PeF (http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Izpitni_pravilnik_UL_PEF.pdf). Za organizirano izvajanje izpitnih obveznosti je izdelan letni načrt izpitov, ki je datumsko opredeljen za vse predmete.

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Podatki o mednarodnem sodelovanju UL Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so dostopni na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/86.html;

podatki za Fakulteto za računalništvo in informatika pa na http://izmenjave.fri.uni-lj.si/.

 • Možnosti za nadaljnji študij

Magister študijskega programa Pedagoško računalništvo in informatika se lahko vključi v podiplomske doktorske študijske programe tretje stopnje skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.