• Šifra predmeta:64318
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predmet poteka v soizvajalstvu Fakultete za računalništvo in informatiko (50 %) in Fakultete za elektrotehniko (50 %) ter sodelovanju drugih fakultet  - interdisciplinarnost. Pri izvajanju predmeta s strani Fakultete za elektrotehniko sodelujeta Andrej Kos in Matevž Pogačnik.

Vsebina predmeta temelji na soustvarjanju študentov, podjetij, organizacij in visokošolskih ustanov. V začetku se študentje seznanijo z naslednjimi tematikami: tehnološke in poslovne spremembe v okolju, digitalizacija, kompetence, projektno vodenje, metodologije za projektno vodenje, inovacije in vrste inoviranja, so-ustvarjanje in metodologije za so-ustvarjanje, design-thinking, intelektualna lastnina, timsko delo, zaznavanje priložnosti in potreb, industrijsko oblikovanje in oblikovanje za okolje, razumevanje trga in ekonomika razvoja, produktno vodenje, prototipi, vsebine in način izvedbe. V nadaljevanju študentje izdelajo projektno nalogo. Vsebina projektne naloge je multi in interdisciplinarna, lahko v vseh področjih, ki jih pokriva UL; tehnološke in netehnološke vsebine. Cilj projektne naloge je, da skupina študentov projektno nalogo reši in po možnosti izdela delujoči prototip. Skupinam študentov je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej in medsebojna pomoč. Pri projektni nalogi predstavniki podjetij oziroma institucij, učitelji in asistenti sodelujejo kot mentorji.

Teme projektnih nalog lahko predlagajo študentje ali visokošolski učitelji v okviru predmeta, prav tako lahko študentje uporabijo temo iz laboratorija, kjer že delajo ali temo podjetja oziroma organizacije. Pred začetkom projektov je na voljo seznam možnih projektnih nalog. 

Posamezne tematike so porazdeljene po mentorjih oziroma asistentih. Ti lahko prihajajo iz Fakultete za elektrotehniko (formalni nosilec predmeta) ali katerekoli druge fakultete UL. Mentor je oseba, ki pomaga in na koncu poda oceno opravljenega dela. Pri tem se ne ocenjuje le izdelka, ampak tudi opravljeno delo in napredek. 

V primeru, da študentje sami predlagajo tematiko, projektne naloge z opisi (½ strani) študentje predhodno pošljejo preko on-line obrazca izvajalcem predmeta, katere izvajalci potrdijo. V ostalih primerih študentje izberejo eno izmed predlaganih tem s strani podjetij, organizacij ali fakultet.

 

Izvedba projektne naloge poteka po naslednjih fazah:

1.      oblikovanje skupine študentov,

2.      podrobnejša seznanitev s projektnim problemom,

3.      konzultacije z izvajalci predmeta, mentorjem iz podjetja oziroma organizacije, fakultete,

4.      razvojno kreativno skupinsko delo na rešitvi problema,

5.      predstavitve vmesnih idejnih rešitev problema na fakulteti, v podjetju oziroma organizaciji,

6.      po možnosti dejanska realizacija rešitve problema (izdelava prototipa izdelka),

7.      končna predstavitev rešitve projektne naloge (opis, slike, splet, video, 5 min predstavitev).

Ocena je sestavljena iz naslednjih delov:

-          oddaja teme (spletni obrazec),

-          izvajanje projekta (redna srečanja z mentorjem),

-          zahtevnost projekta,

-          rezultat,

-          predstavitev,

-          slikovni/spletni/video predstavitveni material.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
60
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
MK
Nosilec predmeta
Nosilec predmeta
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM